GR20140619 punt 42: interpellatie van raadslid Werner Somers aan schepen van openbare werken Henri Evenepoel betreffende het ontbreken van een straatgoot in een gedeelte van de Nonnenborrestraat te Appelterre-Eichem

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Op 5 december 2007 vestigde ik voor het eerst de aandacht van het stadsbestuur op het feit dat in bepaalde gedeelten van de Nonnenborrestraat een straatgoot ontbreekt. Dit is onder meer het geval tussen de huisnummers 26 en 48. Het gevolg daarvan is dat het water van de aangelanden over de straat stroomt naar het lager gelegen bosgebied. Bij vriesweer zijn de betreffende gedeelten van de Nonnenborrestraat daardoor spekglad, hetgeen des te gevaarlijker is omdat meestal geen zout wordt gestrooid in dit afgelegen gebied. Bovendien werd enkele jaren geleden de langsgracht tegenover de woningen gedempt, zodat het water moeilijk weg kan. Ik vroeg het schepencollege de situatie ter plaatse te onderzoeken en mij mee te delen welke maatregelen er zouden worden genomen om dit probleem te verhelpen.

 

Ik verstuurde herinneringen op 23 december 2007, 15 februari 2008, 21 maart 2008, 3 april 2008, 8 december 2011, 9 april 2013. Op 12 juli 2013 werd mij uiteindelijk meegedeeld dat het AGB DN een raming had opgesteld voor de aanleg van greppels en slikkers tussen de woningen nrs. 26 en 48 in de Nonnenborrestraat over een afstand van ongeveer 150 meter. Deze werken werden geraamd op 12.947 euro. Aangezien in het budget 2013 geen kredieten beschikbaar waren voor de uitvoering van deze opdracht, zou het voorstel toegevoegd worden aan de besprekingsnota voor de opmaak van het budget 2014. Op 3 januari 2014 vroeg ik of er effectief kredieten beschikbaar waren om deze werken in de Nonnenborrestraat uit te voeren en wanneer de uitvoering zou plaatsvinden. Op laatstgenoemde e-mail kreeg ik nog steeds geen antwoord.

 

Wanneer zullen de nodige greppels en slikkers in de Nonnenborrestraat worden aangelegd?