GR20140619 punt 40: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het college van burgemeester en schepenen in verband met de nood aan een parkeerplaats voor een ziekenwagen t.h.v. de zetel va Het Vlaamse Kruis vzw

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie:

 

De Ninoofse afdeling van het Vlaamse Kruis zet zich sinds jaren in voor de medemens. Dit gaat van bijstand tijdens activiteiten voor de bevolking over opleiding tot bijstand bij rampen.

 

Toelichting:

 

De betreffende organisatie heeft reeds meermaals geprobeerd via de stedelijke diensten een oplossing te vinden voor het nijpende probleem, namelijk een gegarandeerde parkeerplaats voor hun ziekenwagen die snel inzetbaar moet zijn. Eigenlijk hebben ze ook nood aan een parkeerplaats voor hun logistieke voertuig, maar zover wenst de vzw zelfs niet te gaan. Het huidige probleem is echter veelvuldig.

  1. De ziekenwagen is in absolute afmetingen al groter dan een personenwagen en past daarom niet in de gemiddelde garage(box).
  2. Gezien de ziekenwagen snel moet kunnen worden geladen, in functie van de opdracht, dient deze zich ook nabij de opslagplaats van dat materiaal te bevinden.
  3. De vereniging zou zelf in een oplossing voor dit probleem willen en kunnen voorzien, mocht de reeds lang besproken garageweg achter de regionale zetel, ook effectief worden aangelegd zodat ze achter de zetel van de vereniging een geschikte garage met opslagruimte kunnen bouwen en hiervoor niet meer moeten huren.
  4. Het logistieke voertuig werd reeds van de hand gedaan o.w.v. het beperkte aantal parkeerplaatsen dat beschikbaar is.

Op dit moment komt het er voor de vzw op aan om na een interventie telkens uit te kijken naar een vrije parkeerplaats en moet men hopen dat er al een parkeerplaats wordt gevonden. Wanneer Preulegem wordt voorzien van vaste parkeervakken (aantal parkeerplaatsen zal hierdoor nog verder verminderen) en in een blauwe zone valt, bestaat de kans dat er geen enkele parkeerplaats meer gevonden zal worden waardoor de hulpverlening (snelle interventies) in het gedrang komt. Om die reden is de vraag naar een voorbehouden plaats niet onredelijk.

 

Voorstel dat ter stemming wordt voorgelegd:

 

Gelet op het adres van de regionale zetel van het Vlaamse Kruis in Preulegem 23.

 

Overwegende dat het materiaal aan de overkant van de straat wordt opgeslagen in een gehuurd lokaal.

 

Gelet op het uitblijven van een garageweg achter de zetel van de vzw Het Vlaamse Kruis waardoor een aangepaste stalplaats en opslagruimte vooralsnog niet kan worden gebouwd op eigen terrein.

 

Gelet op de noodzaak om de ziekenwagen snel te kunnen laden, lossen en inzetten waarbij het noodzakelijk is de ziekenwagen nabij de zetel en opslagruimte te plaatsen.

 

Gelet op de parkeerdruk in Preulegem.

 

Gelet op de geplande invoering van een blauwe zone en het beperken van het aantal parkeerplaatsen in Preulegem o.w.v. snelheidsremmende maatregelen.

 

 

Beslist de gemeenteraad:

 

In overleg met de vzw Het Vlaamse Kruis wordt t.h.v. Preulegem 23 of 30 een parkeervak voorbehouden voor een ziekenwagen. Het parkeervak wordt aangegeven met aangepaste signalisatie (bord E9 met onderschrift 'ziekenwagen') en duidelijke wegmarkeringen.

 

Wanneer de signalisatie en markeringen niet kunnen worden aangebracht voor het in voege treden van de aangepaste parkeerregeling in Preulegem (invoeren blauwe zone) zal, tot de realisatie van de definitieve signalisatie en markeringen, een tijdelijk parkeerverbod voor wagens worden uitgevaardigd met uitzondering voor de ziekenwagen van het Vlaamse Kruis en dit met verplaatsbare borden.