GR20140619 punt 4: personeel - stedelijke vrijwillige brandweer - openverklaring 11 functies van brandweerman-vrijwilliger

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid hoofdstuk II van titel I, inzonderheid artikelen 145 tot 149;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende goedkeuring van het nieuwe reglement voor de organisatie van de gemeentelijke vrijwillige brandweer;

 

Overwegende dat in het vrijwilligerskader van het brandweerkorps vijfenveertig functies voorzien werden voor brandweerman-vrijwilliger waarvan elf functies niet ingevuld zijn;

 

Overwegende dat hierdoor elf functies van brandweerman-vrijwilliger vacant zijn;

 

Gelet op de brief van 26 maart 2014 van de heer Pascal Van de Waeter, kapitein-dienstchef van de vrijwillige brandweer Ninove, waarbij hij voorstelt om deze elf functies open te verklaren;

 

Overwegende dat het voor de organisatie van de brandweerdienst en de goede werking van het korps aangewezen is deze elf functies van brandweerman-vrijwilliger open te verklaren;

 

Overwegende dat een oproep tot kandidaten kan gepubliceerd worden in een regionale krant, op onze website en via de VDAB;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Elf functies voor brandweerman-vrijwilliger bij de stedelijke vrijwillige brandweer van Ninove worden open verklaard.

 

Artikel 2

 

De uiterste datum voor inschrijving is 5 september 2014.

 

Artikel 3

 

Een infovergadering zal plaatsvinden op woensdag 3 september 2014 in de brandweerkazerne.