GR20140619 punt 38: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de burgemeester en de schepen van mobiliteit in verband met de ongevallencijfers

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

Op 22 maart stelde ik een schriftelijke vraag m.b.t. het aantal ongevallen op Ninoofs grondgebied. Op 15 april werd het antwoord door het CBS goedgekeurd zodat het mocht worden doorgestuurd. Een aantal vragen bleven echter onbeantwoord. Over de aard van het ongeval, de oorzaak {snelheid-dronkenschap-verstrooidheid-staat wegdek,…}, of de exacte plaats wordt in het antwoord immers niets vermeld. Enkel of er sprake is van stoffelijke of lichamelijke schade.

Op het vlak van verkeersveiligheid zou het streefcijfer in elk geval nul moeten zijn. Nul ongevallen, nul gewonden, nul doden. Uit de mij bezorgde cijfers moet ik echter opmaken dat we in Ninove ver van dat doel zitten. Op het aantal dodelijke slachtoffers na, gelukkig maar, zelfs zeer ver met gemiddeld een tweetal ongevallen per dag waar de politie moet tussen komen! Ongeveer één op de drie zelfs met lichamelijk letsel.

 

Toelichting:

Ongevallen kunnen dus het gevolg zijn van onoplettendheid, slecht weer, dronkenschap, slecht wegdek en nog veel andere redenen. Wie van plan is om de ongevallencijfers terug te dringen beschikt dus best over alle nodige info om te achterhalen waarom er ergens een ongeval is geweest en hoe je in de toekomst kan voorkomen dat er nog meer gebeuren om dezelfde reden. Als het college over dezelfde gegevens beschikt als deze die ik heb ontvangen, dan weet je dus eigenlijk niets. Behalve dat het op het grondgebied van groot Ninove ongeveer 2 keer per dag prijs is.

 

Vragen:

Beschikt de meerderheid over dezelfde gegevens als deze die mij werden doorgestuurd?

Kan u me ook antwoorden op de vraag of de plaats van het ongeval en de vermoedelijke oorzaak worden genoteerd en bijgehouden?

Zoja, wanneer zal ik dan antwoord krijgen op de openstaande vragen?

Zoniet, wordt het dan geen tijd om deze info te verzamelen?"