GR20140619 punt 35: sportdienst - Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - goedkeuring aanpassing overeenkomst

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII – Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid op hoofdstuk II – Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid;

 

Gelet op artikel 7 van dit decreet dat bepaalt dat het samenwerkingsverband gegrond is op een overeenkomst met statutaire draagkracht die bepalingen bevat omtrent de duurtijd en de eventuele verlenging, de opzegmogelijkheid, de eventuele inbreng van de deelnemers en de wijze waarop deze inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle, de vereffening;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2004 houdende de oprichting en de goedkeuring van de overeenkomst van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuidoost-Vlaanderen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2007 houdende de wijziging van de overeenkomst en waarbij Ninove werd aangeduid als beherende gemeente;

 

Overwegende dat sinds 2013 de taak van beherende gemeente opgenomen werd door de stad Aalst;

 

Gelet op de brief van de provincie Oost-Vlaanderen van 28 juni 2013 waarin zij overeenkomstig art 3 van de samenwerkingsovereenkomst van de ILV's, het lidmaatschap opzeggen met ingang van 1 januari 2014;

 

Overwegende dat de financiële steun vanuit de provincie wegvalt;

 

Overwegende dat als gevolg van het uitstappen van de provincie uit de interlokale vereniging regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen, een aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is;

 

Gelet op de aangepaste overeenkomst, toegevoegd in bijlage;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aangepaste overeenkomst voor de interlokale vereniging regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd, zoals gezien in bijlage.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke sportdienst, de sportdienst van het provinciebestuur en de beherende gemeente van Regiosportdienst.