GR20140619 punt 31: leefmilieu - bomen 't Angereelstraat - afstand plantrecht - goedkeuring overeenkomsten

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

 

Overwegende dat er onduidelijkheid is over het eigendomsstatuut van deze bomen; dat deze in het verleden nooit door de stadsdiensten werden gesnoeid; dat de voormalige eigenaar (zelfde eigenaar Hof Te Angereel) van de aanpalende percelen deze altijd heeft onderhouden; dat de huidige eigenares van Hof te Angereel recent de overhangende takken op het openbaar domein heeft laten snoeien in de veronderstelling dat deze haar eigendom waren;

 

Overwegende dat uit het BPA Gezellestraat blijkt dat deze bomen niet op de privé-kavels staan; dat gezien de afsluiting tussen de bomen en de openbare weg er kan vanuit gegaan worden dat er een plantrecht rust op de bomen; wat betekent dat de aangelanden eigenaar zijn van de bomen maar dat deze op openbaar domein staan; dat om discussies in de toekomst te vermijden de stad dit plantrecht gratis  kan afkopen van de aangelanden;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2014 waarbij beslist werd het akkoord van de aangelanden voor het afkopen van het plantrecht van de lindes ter hoogte van het Hof Ter Angereel, kadastraal gekend Appelterre sectie A nrs. 0544X en 0554N;

 

Gelet op het schriftelijk akkoord van beide aangelanden om hun plantrecht af te staan;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst tot afstand van dit plantrecht;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akkoord te gaan met de gratis verwerving van het plantrecht van de lindes gelegen in Appelterre, ter hoogte van de percelen kadastraal gekend sectie A; nrs. 0544X en 0554N.

Het ontwerp van overeenkomst wordt goedgekeurd.

 

 

 

Artikel 2

 

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.