GR20140619 punt 29: mobiliteit - Ninove - Astridlaan (gedeelte tussen de woning Astridlaan nummer 2 tot kruispunt Moeder Tiburcestraat) - invoeren parkeerverbod

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat in de Astridlaan te Ninove (gedeelte tussen de ingang van het Koninklijk Atheneum en het kruispunt met de Moeder Tiburcestraat) voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen door de geparkeerde wagens langs de kant van de woningen;

 

Overwegende dat dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties waardoor het wenselijk is hier een parkeerverbod in te voeren;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

In de Astridlaan te Ninove wordt aan de overzijde van het stationsgebouw, (vanaf de woning Astridlaan 2 tot aan het kruispunt met de Moeder Tiburcestraat) een parkeerverbod ingevoerd.

 

Signalisatie: E1 aangevuld met onderborden type X die het begin en einde van de reglementering aanduiden.

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeerveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.