GR20140619 punt 28: mobiliteit - Appelterre - 't Angereelstraat: gedeelte tussen Nederkouterweg en kruispunt Neerstraat, kant waar lindes staan) - invoeren parkeerverbod

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat de dienst Leefmilieu de dienst mobiliteit op de hoogte bracht dat er regelmatig autovoertuigen geparkeerd staan tussen de lindes in de 't Angereelstraat te Appelterre (gedeelte tussen de Nederkouterweg en kruispunt Neerstraat);

 

Overwegende dat deze zone gelegen is in parkgebied en groen volgens het BPA Gezellestraat;

 

Overwegende dat door deze geparkeerde voertuigen de boomwortels ernstige schade oplopen, wat nefast is voor de lindes;

 

Overwegende dat het wenselijk is hier een stilstaan en parkeerverbod in te voeren;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 23 april 2014;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

In de 't Angereelstraat te Appelterre (gedeelte tussen de Nederkouterweg en kruispunt Neerstraat) wordt langs de kant van de lindes een stilstaan en parkeerverbod ingevoerd. 

 

Signalisatie: E3 aangevuld met onderborden type X die het begin en einde van de reglementering aanduiden

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeerveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.