GR20140619 punt 25: ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes – goedkeuren opmaak RUP

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Ninove, goedgekeurd op 14 april 2011, waar in het bindend deel, punt 26, als actie opgenomen wordt dat in een ruimtelijk uitvoeringsplan de kleinschalige bedrijventerreinen, waarvan in de invulling achterhaald is, herbestemd worden; waar nodig worden bijkomende voorwaarden opgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van het betreffende gebied. Concreet gaat het om een 26-tal 'paarse vlekjes' op het Ninoofse grondgebied, zoals voorgesteld in tabel 8 en op kaart 29 in het GRS;

 

Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten van de 'in house' aanbestedingen;

 

Overwegende dat de rondzendbrief LNE/2007/1 twee belangrijke voorwaarden bevat wanneer de overheid niet verplicht is om de wetgeving van de overheidsopdrachten toe te passen, met name:

  1. De aanbestedende overheid dient toezicht uit te oefenen op de overheid zoals op zijn eigen diensten;
  2. En die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen;

 

Gelet op de statuten van SOLVA, meer bepaald artikel 3 waarin de doelstelling van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband ondermeer wordt bepaald als volgt :

"………

" Artikel 3

 De vereniging heeft tot doel :

1. De ruimtelijke ordening : door het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke uitvoerings­plannen, natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en soortgelijke …………"

 

Overwegende dat SOLVA

  • twee ruimtelijk planners in dienstverband heeft die momenteel reeds een aantal RUP's opmaken in opdracht van zijn aangesloten gemeentebesturen;
  • aldus over de nodige theoretische expertise en praktische ervaring beschikt om de opmaak van een RUP tot een goed einde te brengen;

 

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van SOLVA van 8 september 2009 waarbij bij de uitvoering van een studieopdracht de kosten die aan de opdrachtgevende deelnemer zullen worden doorgerekend beperkt blijven tot de al dan niet externe stu­diekosten, verhoogd met de kosten van de door de administratie eraan bestede tijd zoals deze blijkt uit de analytische boekhouding;

 

Gelet op de prijsofferte van 13 mei 2014 met referentie 'Ninove – RUP 'paarse vlekjes'' van Solva voor de opmaak van de opdracht, geraamd op € 148.785,00 euro, waarbij geen BTW verschuldigd is; de offerte is opgemaakt vanuit de veronderstelling dat voor alle 26 'paarse vlekjes' een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uitgewerkt; in realiteit zal aan de analysefase van alle 26 locaties het college van burgemeester en schepenen oordelen voor welke 'paarse vlekjes' een gedetailleerde uitwerking nodig is en voor de welke niet; de effectieve kostprijs kan bijgevolg heel wat lager liggen dan de offerteprijs;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2014 houdende de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' voor het dienstjaar 2014, dat hier niet van toepassing is, gezien de offerte voor de uitvoering van deze opdracht meer dan € 85.000,00  (exclusief BTW) bedraagt;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het budget van de meerjarenplanning 2014-2015-2016, onder envelop ROR 2014/001, algemene rekening 214007, beleidsitem 061000, actie 4/5/2/11;

 

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de "paarse vlekjes" van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemaakt.

 

Artikel 2

 

De raming van € 148.785,00 euro, exclusief BTW, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De opdracht wordt via onderhandse procedure zonder bekendmaking gegund.