GR20140619 punt 23: gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad - aanpassing

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 houdende aanpassing van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad;

 

Overwegende dat de zones van het betalend parkeren uitgebreid werden in functie van de parkeerdruk waarbij in de rode zone het kort parkeren, in de oranje zone het lang parkeren en in de gele zone het goedkoop lang parkeren van toepassing is;

 

Overwegende dat door de uitbreiding van de zones, de handelaars en hun werknemers vragende partij zijn om een parkeerabonnement ter beschikking te stellen omdat het in het centrum niet meer mogelijk is om langer dan 2 uur te parkeren;

 

Overwegende dat ook andere pendelaars die graag hun wagen parkeren in de binnenstad hiervan gebruik kunnen maken;

 

Overwegende dat gebruikers van een parkeerabonnement kunnen worden opgevangen op plaatsen waar het lang parkeren van toepassing is, met uitzondering van de OCMW-parking, het Twijnsterplein en het Kerkplein;

 

Overwegende dat het voor een gezin comfortabel is om aan een parkeerabonnement twee nummerplaten te verbinden;

 

Overwegende dat er twee soorten parkeerabonnementen ter beschikking gesteld worden:

een parkeerabonnement type 1 waarmee geparkeerd kan worden van maandag tot vrijdag en een parkeerabonnement type 2 waarmee geparkeerd kan worden van maandag tot zaterdag;

 

Overwegende dat het passend is om voor elk type van parkeerabonnement een retributie vast te stellen ten bedrage van € 15,00 per maand voor een parkeerabonnement type 1 en € 25,00 per maand voor een parkeerabonnement type 2;

 

Overwegende dat het passend is om voor het aanmaken van een duplicaat van het parkeerabonnement eveneens € 15,00 aan te rekenen;

 

Overwegende dat hierdoor misbruiken vermeden worden aangezien er twee nummerplaten vermeld kunnen staan op een parkeerabonnement;

 

Overwegende dat het passend is om deze betaalmogelijkheid op te nemen in artikel 3 van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad waardoor artikel 4 dient te worden aangepast;

 

Gelet op de brief van 27 maart 2014 van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarin gesteld wordt dat de retributie in de eerste instantie verschuldigd is door de titularis van de nummerplaat en dat de gebruiker op de tweede plaats komt waardoor het passend is de volgende zinsnede in artikel 2 op te nemen: "De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig";

 

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen)

12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

De gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 wordt vanaf 1 juli 2014 opgeheven. Het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad wordt van dan af als volgt vastgesteld :

 

Artikel 1

 

Er wordt ten voordele van de stad een retributie geheven op de plaatsen waar de beperking van de parkeertijd gereglementeerd is en waar het gebruik van parkeerautomaten verplicht is.

 

Artikel 2

 

De retributie wordt als volgt bepaald :

De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan hetzij in de voormiddag (van 8u30' tot 13u30'), hetzij in de namiddag (van 13u30' tot 18u30') gedurende maximum 5 uur parkeren op de onder artikel 1 bedoelde plaatsen, tegen betaling van een retributie van € 15,00. Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als "tarief 2".

 

Deze retributie bedraagt:

-    In de rode zone (kort parkeren max. 2 uur):

     € 0,50 per 30 minuten, € 1,00 per uur, € 2,00 per 1½ uur en € 3,00 per 2 uur

-    In de oranje zone (lang parkeren max. 4 uur):

     € 0,50 per 30 minuten, € 1,00 per uur, € 1,50 per 1½ uur, € 2,00 per 2 uur, € 2,50 per 2½ uur, € 3,00 per 3 uur, € 3,50 per 3½ uur en € 4,00 per 4 uur

-    In de gele zone, inclusief de OCMW-parking (goedkoop lang parkeren max. 10 uur): € 0,25 per 30 minuten, € 0,50 per uur, € 0,75 per 1½ uur, € 1,00 per 2 uur, … , € 5,00 per 10 uur

-    € 15,00 per maand voor een parkeerabonnement type 1 waarmee kan geparkeerd worden van maandag tot en met vrijdag

-    € 25,00 per maand voor een parkeerabonnement type 2 waarmee geparkeerd kan worden van maandag tot en met zaterdag

-    € 15,00 voor het afleveren van een duplicaat van een parkeerabonnement bij verlies, diefstal of beschadiging

-   op de Mallaardparking is parkeren gratis.

 

De retributie is bij voorafbetaling verschuldigd en betaalbaar:

-     ofwel d.m.v. het nemen van een ticket uit de daarvoor voorziene ticketautomaten of door toepassing van de op deze automaten voorziene werkwijze

-     ofwel d.m.v. het aankopen van een elektronische parkeerkaart PIAF bij de concessiehouder die op het ogenblik van het parkeren van het motorvoertuig ingeschakeld wordt en waardoor de kaart gedebiteerd wordt volgens de parkeerduur

-     ofwel d.m.v. het aankopen van een parkeerabonnement bij de concessiehouder.

 

Een gratis parkeerticket, dat eveneens volgens de modaliteiten vermeld op de parkeerautomaten kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder die zijn/haar voertuig wenst te parkeren voor een periode van maximum 15 minuten.

 

Het parkeerabonnement is geldig:

-     voor de duur vermeld op het parkeerabonnement

-     voor de nummerplaten vermeld op het parkeerabonnement. Het aantal wordt beperkt tot maximum twee nummerplaten

-     in alle parkeerzones, behalve de rode zone, de OCMW-parking, Twijnsterplein en het Kerkplein.

 

 

Artikel 4

 

Het parkeerabonnement, de elektronische parkeerkaart PIAF of het parkeerticket dat vooraf, ofwel gratis werd genomen, ofwel werd aangekocht of werd afgeleverd door de bevoegde parkeerwachter moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst of op het voorste deel van het voertuig worden aangebracht.

 

Artikel 5

 

§1 Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd.

 

§2 De bestuurders van voertuigen die geparkeerd staan voor de inrit van hun eigendom waarvan de nummerplaat duidelijk zichtbaar op de garagepoort of inrit is aangebracht worden vrijgesteld van het gebruik van de parkeerautomaat. Deze bestuurders zijn bijgevolg geen retributie verschuldigd.

 

Artikel 6

 

De begunstigden van de beschikkingen van artikel 27.4.1 van de wegcode in het bezit van de speciale kaart, hebben de toelating hun voertuig te parkeren, kosteloos en zonder beperking van duur, op alle parkeerplaatsen. Ze zijn verplicht voornoemde kaart op de binnenkant van de voorruit of op het voorste deel van hun voertuig aan te brengen.

 

Artikel 7

 

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 1,50 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd.

Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.

Indien de betaling uitblijft zal een laatste aanmaning met € 6,25 kosten verstuurd worden.

 

Artikel 8

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 9

 

Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving aan de heer gouverneur worden toegezonden.