GR20140619 punt 2: politie - begrotingsrekening 2013

De raad

 

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de artikelen 66 tot en met 72 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Gelet op de door de bijzondere rekenplichtige voorgelegde begrotingsrekening voor het dienstjaar 2013;

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het begrotingsresultaat 2013 er als volgt uitziet:

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Vastgestelde rechten

6.433.113,57 €

32.530,83 €

-Vastgestelde uitgaven

-6.086.647,72 €

-139.950,21 €

Saldo van het dienstjaar

346.465,85 €

-107.419,38 €

Begrotingsresultaat vorig jaar

2.216.182,41 €

1.324,54 €

Algemeen begrotingsresultaat 2013

2.562.648,26 €

-106.094,84 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het boekhoudkundig resultaat 2013 er als volgt uitziet:

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Netto-vastgestelde rechten

6.433.113,57 €

32.530,83 €

+Boekhoudkundig resultaat vorig jaar

2.314.680,39 €

19.217,88 €

-Aanrekeningen

-6.001.138,86 €

-32.530,83 €

Boekhoudkundig resultaat 2013

2.746.655,10 €

19.217,88 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31/12/2013 er als volgt uitziet:

 

Batig exploitatieresultaat

251.245 €

Batig uitzonderlijk resultaat

14.740 €

Batig resultaat van het boekjaar

265.985 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de balans per 31/12/2013 er als volgt uitziet:

 

Vaste activa

821.769 €

Eigen vermogen

4.622.781 €

Vlottende activa

3.859.903 €

Schulden

58.891 €

Totaal der activa

4.681.672 €

Totaal der passiva

4.681.672 €

 

Beslist,

 

 

met 22 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

1 nee-stem (Veerle Vanderpoorten)

6 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

De dienstjaarrekening 2013 van de politiezone wordt vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal samen met de rekening, het verslag en de rekeningstukken worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.