GR20140619 punt 18: onderwijs - Scholengemeenschap GeNi en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - personeel - afscheidsgeschenk bij pensioen - wijziging

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2009 waarbij aan het gesubsidieerd personeel van de stedelijke onderwijsinstellingen naar aanleiding van het rustpensioen een sociale premie werd toegekend;

 

Overwegende dat deze premie € 12,50 per volledig jaar dienstanciënniteit bij het stadsbestuur Ninove met een minimum van € 105,00 en een maximum van € 250,00 bedraagt in de vorm van een cadeaucheque;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij het principe tot de invoering van een stedelijke geschenkbon werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat deze geschenkbon door de stad zal geschonken worden o.a. ter vervanging van de sociale premies voor het stadspersoneel;

 

Overwegende dat bijgevolg voormeld gemeenteraadsbesluit van 16 december 2009 in die zin moet aangepast worden;

 

Gelet op het protocol van 12 juni 2014 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2009 houdende toekenning van een sociale premie naar aanleiding van het rustpensioen aan het gesubsidieerd personeel van de stedelijke onderwijsinstellingen wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Aan het gesubsidieerd personeel van de stedelijke onderwijsinstellingen wordt naar aanleiding van het rustpensioen een sociale premie toegekend in de vorm van een stedelijke geschenkbon. Deze premie bedraagt € 12,50 per volledig jaar dienstanciënniteit bij het stadsbestuur Ninove met een minimum van € 105,00 en een maximum van € 250,00.

 

Artikel 3

 

De dienstanciënniteit bij het stadsbestuur van het gesubsidieerd personeel van de stedelijke onderwijsinstellingen wordt berekend overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om de uitgaven verbonden aan de geschenkbon die wordt toegekend naar aanleiding van het rustpensioen van leden van het gesubsidieerd personeel van de stedelijke onderwijsinstellingen betaalbaar te stellen.