GR20140619 punt 17: onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schoolreglement - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat een inrichtende macht voor elke academie deeltijds kunstonderwijs een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen de inrichtende macht en de ouders en de leerlingen regelt;

 

Overwegende dat, o.a. ingevolge de overheveling van de filialen Liedekerke en Roosdaal vanaf 1 september 2014 naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove, het bestaande schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2012, niet langer voldoet;

 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

 

Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen van de directeur;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2012, wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Het bijgevoegde schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt goedgekeurd.

De infobrochure maakt integraal deel uit van het schoolreglement.

 

 

 

 

Artikel 3

 

Het schoolreglement en de infobrochure worden bij de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de leerling of zijn ouders, die ondertekenen voor kennisname.