GR20140619 punt 16: onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - reglement verhuren muziekinstrumenten - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 1996 waarbij het reglement voor het uitlenen van muziekinstrumenten van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2001 waarbij het huurgeld en de waarborg werd omgerekend naar euro;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om het huidige reglement aan te passen om onduidelijkheden weg te werken en het opportuun is om het huurgeld en de waarborgsom vanaf 1 september 2014 te actualiseren met het oog op uniformisering in de toekomst van de tarieven in de academiegemeente en filiaalgemeenten;

 

Gelet op het verslag van de raad van beheer van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove van 10 februari 2014 waarbij voorgesteld wordt om het huurgeld vast te stellen op € 25,00 en om de waarborgsom vast te stellen op € 50,00;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen)

5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

7 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Het bestaande reglement voor het uitlenen van muziekinstrumenten van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove van 20 juni 1996 wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

Onderstaand reglement voor het verhuren van muziekinstrumenten van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove wordt als volgt goedgekeurd:

 

Reglement voor het verhuren van instrumenten aan leerlingen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans

 

Om een rationeel gebruik van het instrumentarium van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te bewerkstellingen, dienen onderstaande bepalingen strikt te worden toegepast.

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 

Art. 1: Enkel de regelmatig aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ingeschreven leerlingen kunnen – voor zover beschikbaar – een instrument huren.

Het beschikbaar stellen van een instrument gebeurt in volgorde van inschrijvingsdatum, op voorwaarde dat het inschrijvingsgeld voor het nieuwe schooljaar betaald is. Er wordt eveneens rekening gehouden met de leeftijd van de leerling(e). Dit wil zeggen dat jongeren voorrang krijgen op volwassenen.

De leerling kan gedurende de eerste drie leerjaren een instrument huren.

 

Art. 2: Een leerling(e) kan per schooljaar slechts over één huurinstrument van de academie beschikken.

 

Art. 3: Het ontlenen van een instrument gebeurt bij een door de directeur aangestelde verantwoordelijke, de beheerder van het instrumentarium.

 

Art. 4: Het instrument wordt uitgeleend per schooljaar. Deze periode kan verlengd worden. Indien de uitlening niet verlengd wordt, moet het instrument ingeleverd worden vóór 30 juni.

 

Art. 5: Het inleveren van het instrument gebeurt uitsluitend in het secretariaat van de hoofdschool, Parklaan 13 in Ninove.

 

Hoofdstuk 2: Huurgeld en waarborg

 

Art. 6: De ontlener betaalt bij ontvangst van een huurinstrument een vooraf bepaalde waarborgsom van € 50,00 en betaalt jaarlijks een vastgesteld huurgeld van € 25,00. Dit gebeurt door een overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening van het stadsbestuur van Ninove, Centrumlaan 100.

 

a) huurgeld

 

Art. 7: De betaling gebeurt steeds bij het begin van het schooljaar tijdens de maand september. Bij het niet tijdig betalen van het huurgeld (en in het eerste jaar ook de waarborg) kan het huren geweigerd worden en moet het instrument ingeleverd worden.

Indien de leerling zijn studies stopzet, moet de ontlener het instrument onmiddellijk terugbezorgen.

 

Art. 8: Het betaalde huurgeld is niet terug vorderbaar.

 

b) waarborg

 

Art. 9: De waarborgsom wordt gedurende de ganse huurperiode in bewaring gegeven bij de financiële beheerder van de stad.

 

Art. 10: De waarborgsom wordt door de financiële beheerder teruggestort aan de ontlener van het instrument, na voorlegging van een door de directeur afgeleverde verklaring dat het instrument in goede staat is ingeleverd.

In geval van beschadiging wordt het instrument op kosten van de ontlener hersteld.

 

Art. 11: Bij laattijdig inleveren van het huurinstrument verliest de ontlener het recht op terugbetaling van de waarborgsom.

 

Hoofdstuk 3: Zorg en verplichtingen van de leerling(e)

 

Art. 12: De leerling(e) zal het gehuurde instrument met zorg behandelen alsof het zijn/haar persoonlijk bezit is.

 

Art. 13: We raden de ontlener aan een verzekering af te sluiten voor het gehuurde instrument.

 

Art. 14: Het normale onderhoud, zoals vervangen van snaren, rieten en dergelijke meer, evenals alle kosten ten gevolge van nalatigheid of gebrek aan zorg, vallen ten laste van de ontlener.

 

Art. 15: In dit geval van herstelling is het akkoord van de directie vereist. Herstellingen mogen slechts toevertrouwd worden aan door de academie erkende firma's.

 

Art. 16: Ook verlies en diefstal moeten door de ontlener vergoed worden.

 

Art. 17: Op advies van de leraar kan de directeur op ieder ogenblik het instrument opvragen voor nazicht of herstelling.

 

Hoofdstuk 4: Einde huurperiode

 

Art. 18: De leerling(e) moet het huurinstrument op het einde van de huurperiode inleveren, uiterlijk op 30 juni van de laatste huurtermijn.

 

Art. 19: Leerlingen waarvoor de huurtermijn voor het instrument nog niet ten einde is, mogen hun instrument gebruiken tijdens de maanden juli en augustus, op voorwaarde dat zij in juni al heringeschreven zijn voor het volgende schooljaar in de academie of in het filiaal/de wijkafdelingen.

 

Hoofdstuk 5: Huurovereenkomst

 

Art. 20: Tussen de ontlener en de academie wordt een huurovereenkomst afgesloten waarvan het model is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 21: Door het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de ontlener kennis te hebben genomen van het reglement en verklaart hij zich akkoord met de bepalingen.

 

Art. 22: De directeur en het administratief personeel van de academie zijn bevoegd om de huurovereenkomst namens de academie te ondertekenen.

 

Art. 23: Het niet naleven van dit reglement kan aanleiding geven tot een verplichte en onmiddellijke inlevering van het instrument.

 

Art. 24: De huurovereenkomst wordt opgemaakt in twee exemplaren, één exemplaar voor de ontlener en een exemplaar voor de administratie van de academie.

 

Art. 25: De ontlener bewaart de huurovereenkomst en dient deze aan het einde van de overeenkomst samen met het instrument weer in.

 

Art. 26: De ontlener ontvangt, in afwachting van het nazicht en de mogelijke terugbetaling van de waarborgsom, een ondertekend bewijs van inlevering van het huurinstrument.

 

Hoofdstuk 6: Bijzondere bepalingen

 

Art. 27: De directeur van de academie houdt de inventaris van de instrumenten bij, samen met een actueel overzicht van de leerlingen die een instrument huren.

 

Art. 28: Elke betwisting omtrent de toepassing van dit reglement wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing treedt in werking vanaf het schooljaar 2014/2015. Leerlingen die in toepassing van artikel 19 van het reglement voor het verhuren van instrumenten aan leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans reeds in juli of augustus over een huurinstrument beschikken, moeten ten laatste in de maand september het verschil in huurprijs bijpassen.