GR20140619 punt 15: onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - capaciteitsbepaling basisonderwijs

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;

 

Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht;

 

Gelet op de onderwijsdecreten;

 

Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, elk onderwijsniveau en elke vestigingsplaats moet bepalen;

 

Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrag komt;

 

Overwegende dat rekening gehouden werd met de volgende criteria: lokale context, fysiek materiële omstandigheden, veiligheid en pedagogisch-didactische overwegingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2012 waarbij de capaciteit van de scholen die onder de Scholengemeenschap GeNi ressorteren werd bepaald vanaf 1 september 2012 tot herziening van de beslissing;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 waarbij de bestaande stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen: de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke, de Stedelijke Lagere School Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre vanaf 1  september 2014 geherstructureerd werden tot volgende scholen: de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en de Stedelijke Basisschool Appelterre;

 

Overwegende dat de capaciteit van geherstructureerde scholen die onder de scholengemeenschap GeNi ressorteren vanaf 1 september 2014 moet aangepast worden;

 

Gelet op de voorstellen van de directies;

 

Gelet op het overleg met de schoolraden in vergaderingen van 10 juni 2014 en van 12 juni 2014;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

1 nee-stem (Antoine Van Melkebeek)

4 onthoudingen  (Rudy Corijn, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, wordt vanaf 1 september 2014 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

- school: 364 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters

- niveau lager onderwijs: 156 leerlingen

- administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove: 104 kleuters

- vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 260 leerlingen: 104 kleuters - 156 leerlingen lager onderwijs.

 

Artikel 2

 

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, basisschool met 1 vestigingsplaats, wordt vanaf 1 september 2014 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgend maximumaantal:

- school: 676 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters

- niveau lager onderwijs: 468 leerlingen lager onderwijs.

 

Artikel 3

 

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, wordt vanaf 1 september 2014 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

- school: 390 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 156 kleuters

- niveau lager onderwijs: 234 leerlingen

- administratieve vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt: 260 leerlingen: 104 kleuters – 156 leerlingen lager onderwijs

- vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde: 130 leerlingen: 52 kleuters – 78 leerlingen lager onderwijs.

 

Artikel 4

 

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, wordt vanaf 1 september 2014 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

- school: 338 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 130 kleuters

- niveau lager onderwijs: 208 leerlingen

- administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400 Appellterre: 130 leerlingen lager onderwijs

- vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A 9400 Appelterre: 208 leerlingen: 130 kleuters – 78 leerlingen lager onderwijs.

 

 

Artikel 5

 

De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden: in het schoolreglement en per brief aan de ouders, op de website van de stad, in Ninove Info, op de website van de school.