GR20140619 punt 13: onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing samenstelling schoolraden

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, en latere wijzigingen en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2014 waarbij het collegebesluit van 26 februari 2013 houdende goedkeuring, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, van het principe tot oprichting twee schoolraden: één schoolraad voor de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en voor de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre samen en één schoolraad voor de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en voor de Stedelijke Lagere School Denderwindeke samen, werd bekrachtigd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 waarbij de bestaande stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen: de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke, de Stedelijke Lagere School Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre vanaf 1  september 2014 geherstructureerd werden tot volgende scholen: de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en de Stedelijke Basisschool Appelterre;

 

Overwegende dat de samenstelling van de schoolraden moet aangepast worden aan de geherstructureerde scholen die onder de scholengemeenschap GeNi ressorteren vanaf 1 september 2014;

 

Gelet op het voorstel van de directies;

 

Gelet op het advies van de schoolraden;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt één schoolraad opgericht voor de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en voor de Stedelijke Basisschool Appelterre samen:

- Stedelijke Basisschool Nederhasselt- Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt administratieve vestigingsplaats en vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde

- Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre, administratieve vestigingsplaats en vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre.

 

Artikel 2

 

Er wordt één schoolraad opgericht voor de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en voor de Stedelijke Basisschool Denderwindeke samen:

- Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, administratieve vestigingsplaats en vestigingsplaats Seringenstraat 22, 9400 Ninove

-Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, administratieve vestigingsplaats.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove.