GR20140619 punt 12: onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - verlenging periode 2014 - 2020

De raad

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies, en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op de onderwijsdecreten, de uitvoeringsbesluiten en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43;

 

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een scholengemeenschap kan vormen;

 

Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de eerste schooldag van februari minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 waarbij de werking van de bestaande Scholengemeenschap GeNi werd verlengd met drie schooljaren voor de periode vanaf 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2014;

 

Overwegende dat de huidige scholengemeenschap GeNi na een periode van drie schooljaren afloopt op 31 augustus 2014;

 

Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek en het aangewezen is om de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode van zes jaar, van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 waarbij de bestaande stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen: de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke, de Stedelijke Lagere School Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre vanaf 1  september 2014 geherstructureerd werden tot volgende scholen: de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en de Stedelijke Basisschool Appelterre;

 

Overwegende dat de werking van de bestaande Scholengemeenschap GeNi onder het Stadsbestuur Ninove als schoolbestuur kan verlengd worden vanaf 1 september 2014, maar dat de samenstelling van de bestaande Scholengemeenschap GeNi moet aangepast worden aan de herstructurering van de samenstellende scholen vanaf 1 september 2014;

 

Gelet op het ontwerpprotocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 12 juni 2014;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De werking van de huidige scholengemeenschap GeNi in zijn samenstelling na de herstructurering van de stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen vanaf 1 september 2014 wordt verlengd met zes jaar vanaf 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal aan de bevoegde instanties worden meegedeeld.