GR20140619 punt 11: onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vaststelling tarieven ochtend-, middag- en avondtoezicht

 

 

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 33, gewijzigd bij de wet van 11  juli 1973 en het decreet van 5 juli 1989;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, zoals gewijzigd;

 

Gelet op het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, inzonderheid hoofdstuk II, afdeling I: sociale voordelen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 oktober 1991, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 18 juni 1992, waarbij het principe werd goedgekeurd voor het organiseren van ochtend-, middag- en avondtoezicht voor alle basisscholen op het grondgebied van Ninove, aangezien er geen onderscheid mag gemaakt worden tussen de leerlingen van de basisscholen onder het beheer van het stadsbestuur en de leerlingen van de vrije en gemeenschapsscholen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2001 waarbij de bedragen van het remgeld van de gebruikers van het sociale voordeel en het brutoloon van de toezichters werden vastgesteld in euro;

 

Overwegende dat het stadsbestuur als verstrekker van het sociale voordeel het remgeld, zijnde het bedrag dat door de verstrekker van het sociale voordeel wordt gevraagd aan de gebruikers van het sociale voordeel, bepaalt;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 waarbij het remgeld voor het ochtend- en avondtoezicht geactualiseerd werd en vanaf 1 september 2014 vastgesteld werd op:

- ochtendtoezicht: € 1,50 per schooldag per leerling – maximum één uur

- avondtoezicht: € 1,50 per schooldag per leerling – maximum één uur;

 

Overwegende dat niet alle kinderen meer dan een half uur in de ochtend- en avondopvang blijven en het aangewezen is om op basis van de tijdsduur van de opvang een onderscheid te maken in de ouderbijdrage;

 

Overwegende dat vastgesteld is dat steeds meer ouders hun kinderen laattijdig afhalen bij het avondtoezicht en het aangewezen is om als ontradingsmaatregel een boetetarief voor laattijdige afhaling bij het avondtoezicht vast stellen;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Alain Triest, Stijn Vermassen)

11 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

De tarieven voor ochtend-, middag- en avondtoezicht in de scholen van de scholengemeenschap GeNi worden vanaf 1 september 2014 vastgesteld op:

- ochtendtoezicht: € 0,75 per begonnen half uur per leerling

- middagtoezicht: € 0,12 per uur per leerling

- avondtoezicht: € 0,75 per begonnen half uur per leerling.

 

Artikel 2

 

Het tarief voor laattijdig afhalen bij het avondtoezicht wordt vanaf 1 september 2014 vastgesteld op € 5,00 per begonnen half uur per leerling.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal meegedeeld worden aan de directies.