GR20140424 punt 8:ruimtelijke ordening - voorlopige vaststelling RUP zonevreemde bedrijven te Ninove

Door de raadsleden A. Triest, F. De Ville en F. Van Eeckhout wordt het volgende amendement ingediend:

In het deelplan 6: Van Den Broeck/De Sutter, er wordt voorgesteld om bij voorschriften toe te voegen op pagina 61 bij punt 5.3.4.4.:

De nabestemming gaat ten laatste in op 1/01/2025. Indien de kans zich voordoet voor herlokalisatie op een ander bedrijventerrein dienen de bedrijfsactiviteiten in de huidige zone te worden stopgezet van zodra de exploitatie op de nieuwe locatie van start gaat.

Na herlokalisatie dient de huidige zone volledig ontruimd en gesaneerd te worden in functie van de nabestemming.

 

Het amendement wordt goedgekeurd met 18 ja-stemmen (Open VLD, CD&V en Sp.a-Groen) en 12 nee-stemmen (Forza Ninove en N-VA).

 

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk II, afdeling 4, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2006 tot opmaak van het BPA zonevreemde bedrijven;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2007 waarbij Anteagroup (voorheen Soresma) als ontwerper van het BPA zonevreemde bedrijven werd aangesteld: de opmaak van het BPA zonevreemde bedrijven werd toegekend voor een totaal bedrag 34.696,00 euro, BTW exclusief, hetzij 41.982,00 euro, BTW inclusief;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2008 waarbij de omvorming van BPA zonevreemde bedrijven tot een RUP werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2011 waarbij de definitieve lijst van 17 zonevreemde bedrijven werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2011 waarbij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief is vastgesteld;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 september 2011 waarbij de opdracht werd uitgebreid omwille van de nodige actualisatie en indexering van de prijzen voor een bedrag van 11.870,00 euro, BTW exclusief, hetzij 14.362,70 euro, BTW inclusief;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2012 waarbij goedkeuring gegeven werd tot het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van de plan-mer screening voor het ontwerp van het RUP zonevreemde bedrijven;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2012 waarbij een lijst met te raadplegen studiebureaus werd vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 2012 waarbij het studiebureau Anteagroup als studiebureau voor het uitvoeren van de plan-mer screening is aangesteld voor een bedrag 7.955,00 euro, BTW exclusief, hetzij 9.625,55 euro, BTW inclusief;

 

Overwegende dat het ontwerp voor het RUP zonevreemde bedrijven werd besproken met de hogere overheid op 5 juli 2012;

 

Overwegende dat herhaaldelijk in overleg tussen de stadsdiensten en het studiebureau het ontwerp werd aangepast ten gevolge van de opmerkingen van de hogere overheid;

 

Gelet op het besluit ven het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2013 waarbij goedkeuring gegeven werd om een bespreking met de zonevreemde bedrijven te organiseren op 25 juli 2013;

 

Gelet op de bespreking van het ontwerp met de betrokken bedrijven op 25 juli 2013;

 

Gelet op de aanpassingen van het ontwerp aan de wensen van de bedrijven in navolging van deze bespreking;

 

Gelet op de plenaire vergadering van 23 januari 2014 waarbij voorwaardelijk gunstig advies gegeven werd voor de meeste deelplannen, behalve voor deelplan 10 Ninotrac-Giromat, dat in strijd is met het Gewestelijk RUP 'Vlaamse Leemstreek' in opmaak en waarvoor een afstemming met dit Gewestelijk RUP 'Vlaamse Leemstreek' dient gemaakt te worden vooraleer het deelplan verder wordt uitgewerkt;

 

Gelet op de mail van Koen Janssens, ruimtelijke planner van het studiebureau Anteagroup, van 21 maart 2014 waarin hij aangeeft na overleg met Luc Moors, auteur van het Gewestelijk RUP 'Vlaamse Leemstreek', om toch door te gaan met het deelplan 10 Ninotrac-Giromat, afgestemd op de opmerkingen van de plenaire vergadering, omdat de goedkeuring van het Gewestelijk RUP 'Vlaamse Leemstreek' volledig vastzit;

 

Overwegende dat de procedure tot goedkeuren van het RUP zonevreemde bedrijven kan voortgezet worden met al haar deelplannen, inclusief deelplan 10 Ninotrac-Giromat, mits rekening te houden met de opmerkingen van het voorwaardelijk gunstig advies van de plenaire vergadering;

 

Overwegende dat het ontwerp hieraan werd aangepast;

 

Gelet op het goedgekeurde amendement;

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

12 onthoudingen  (Rudy Corijn, Werner Somers, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

Het geamontwerp van RUP 'zonevreemde bedrijven', bestaande uit een toelichtingnota en stedenbouwkundige voorschriften met grafische plannen, wordt voorlopig aanvaard.

 

 

 

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het door het decreet voorgeschreven openbaar onderzoek.