GR20140424 punt 7: onderwijs - stedelijk basisonderwijs - herstructurering

De raad

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, inzonderheid artikel 12§1, laatste lid en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Gelet op de onderwijsdecreten, de uitvoeringsbesluiten en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op de huidige structuur van het stedelijk basisonderwijs;

 

Gelet op het advies van de risicoanalyse psychosociale belasting die uitgevoerd werd in de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke en in de Stedelijke Lagere School Denderwindeke;

 

Overwegende dat er vanuit het Vlaams onderwijsbeleid naar gestreefd wordt dat elke school een basisschool is waar zowel kleuter- als lager onderwijs georganiseerd wordt;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat er per campus slechts één directeur de leiding heeft;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de structuur van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove te wijzigen;

 

Overwegende dat het afstaan alsook het ontvangen van een vestigingsplaats wordt beschouwd als een herstructurering;

 

Overwegende dat het oprichten van een nieuw niveau in een vestigingsplaats of een school ook wordt beschouwd als een herstructurering;

 

Overwegende dat de herstructurering moet plaatsvinden op 1 september;

 

Overwegende dat de teldag van scholen die herstructureren gedurende één jaar de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar is;

 

Overwegende dat ingeval van oprichting van het niveau kleuteronderwijs in een vestigingsplaats met enkel lager onderwijs en de oprichting van het niveau lager onderwijs in een vestigingsplaats met enkel kleuteronderwijs de rationalisatienormen van toepassing zijn;

 

Gelet op het collegebesluit van 4 maart 2014 waarbij de intentie tot herstructurering van de bestaande stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen tot 4 basisscholen vanaf 1 september 2014 principieel werd goedgekeurd;

 

Gelet op de adviezen van de schoolraden van 1 april 2014 en 2 april 2014;

 

Gelet op het ontwerpprotocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 3 april 2014;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De bestaande scholen:

- Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke met administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove en vestigingsplaats Denderwindeke

- Stedelijke Lagere School Denderwindeke met administratieve vestigingsplaats Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke

- Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt met administratieve vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove met vestigingsplaats Nederhasselt

- Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre met administratieve vestigingsplaats Voorde, Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde met vestigingsplaatsen Appelterre-Dorp 13A en Appelterre-Dorp 48

worden geherstructureerd tot volgende scholen:

- Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met administratieve vestigingsplaats Parklaan (niveau kleuteronderwijs), Parklaan 11, 9400 Ninove en vestigingsplaats Seringen (niveau kleuter- en lager onderwijs)

- Stedelijke Basisschool Denderwindeke met administratieve vestigingsplaats Denderwindeke (niveau kleuter- en lager onderwijs), Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke

- Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met administratieve vestigingsplaats Nederhasselt (niveau kleuter- en lager onderwijs), Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt en vestigingsplaats Voorde (niveau kleuteronderwijs en eerste en tweede graad niveau lager onderwijs)

- Stedelijke Basisschool Appelterre met administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400  Appelterre (tweede en derde graad niveau lager onderwijs) en vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A (niveau kleuteronderwijs en eerste graad niveau lager onderwijs).

 

Artikel 2

 

De ingangsdatum van de herstructurering wordt vastgesteld op 1 september 2014.

 

 

Artikel 3

 

Dit besluit zal meegedeeld worden aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming, aan de inspectie en aan het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.