GR20140424 punt 2: politie - personeel - benoeming via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst operaties - kennisname niet aanvaarding en nieuwe vacantverklaring

De raad

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II, Hoofdstuk II;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale dienstverlening aan de bevolking;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 houdende de openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader – inspecteur van politie voor de dienst operaties;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 houdende de benoeming van INP Anja Roesems als inspecteur van politie voor de dienst operaties;

 

Overwegende dat artikel VI.II.24 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bepaalt dat de korpschef de aanwijzingsbeslissing van de benoemende overheid aan het personeelslid betekent en dat het personeelslid zijn beslissing om de betrekking al dan niet op te nemen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen van de datum van deze betekening betekent aan de korpschef;

 

Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 houdende haar benoeming via mobiliteit als inspecteur van politie voor de dienst operaties ter kennis werd gebracht en aangetekend werd verstuurd op 28 februari 2014;

 

Overwegende dat Anja Roesems op 5 maart 2014 schriftelijk liet weten dat zij de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties niet aanvaardt;

 

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt er kennis van dat Anja Roesems de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties in de lokale politie Ninove niet aanvaardt.

 

Artikel 2

 

De betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties wordt opnieuw overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer – Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer – met vraag tot publicatie in de volgende mobiliteitscyclus.

 

Artikel 3

 

Overeenkomstig artikel 86,3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.