GR20140424 punt 13: mobiliteit - Ninove - Ring-Oost - markeren eenrichtingsfietspad langs beide zijden van de rijbaan

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat in de Ring-Oost te Ninove langs beide zijden van de rijbaan een eenrichtingsfietspad werd aangelegd;

 

Overwegende dat op dit fietspad regelmatig voertuigen geparkeerd staan voor de nabijgelegen handelszaken;

 

Overwegende dat het aangewezen is om dit fietspad langs beide zijden van de Ring-Oost te Ninove te voorzien van de nodige verkeerssignalisatie;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

In de Ring-Oost te Ninove wordt langs beide zijden van de rijbaan een eenrichtingsfietspad gemarkeerd.

 

Signalisatie

Gebodsbord D7

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeerveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid