GR20140424 punt 12: mobiliteit - Appelterre - 't Angereelstraat - parkeren binnen de parkeervakken (gedeelte tussen de Gezellestraat en Walenstraat)

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat er in de 't Angereelstraat te Appelterre gedeelte tussen de (Gezellestraat en de Walenstraat) te Appelterre regelmatig voertuigen geparkeerd staan die het in- en uitrijden van garages bemoeilijken;

 

Overwegende dat de parkeerproblemen die er nu zijn voor een groot gedeelte te wijten zijn aan volgende punten: bouw van appartementen, frituur, nabijheid station;

 

Overwegende dat het aangewezen is om de 't Angereelstraat te Appelterre (gedeelte tussen Gezellestraat en Walenstraat) in te delen in parkeervakken dit om de veiligheid bij het in en uitrijden te verbeteren en het parkeren er gestructureerd te laten verlopen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

In de 't Angereelstraat te Appelterre (gedeelte tussen de Gezellestraat en de Walenstraat) te Appelterre wordt langs beide zijden van de rijbaan het parkeren in de gemarkeerde parkeerzones uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Signalisatie

Verkeersbord E9b met onderbord type X dat het begin en einde van de reglementering aanduidt.

 

Artikel 2

 

In de 't Angereelstraat te Appelterre (gedeelte tussen de Gezellestraat en de Walenstraat) wordt het parkeren verboden buiten de gemarkeerde parkeerzones.

 

Signalisatie

Parkeerborden E1 duiden de plaatsen aan waar niet mag geparkeerd worden.

Onderborden type X vullen de parkeerborden aan met het begin en het einde van de reglementering.

 

Artikel 3

 

Dit reglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.