GR20140424 punt 11: mobiliteit - Ninove - signalisatie parking OCMW-site - stadswegen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat er zich regelmatig conflicten voordoen bij het in- en uitrijden van de nieuw aangelegde parking op de Ocmw-site gelegen tussen de Burchtstraat en de Kaaischoolstraat te Ninove;

 

Overwegende dat het aangewezen is deze parking te voorzien van de noodzakelijke verkeerssignalisatie dit om het in- en uitrijden van de parking op een verkeersveilige wijze te organiseren;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het parkeren op de parking van de (ocmw-site) te Ninove gelegen tussen de Burchtstraat en de Kaaischoolstraat te Ninove wordt uitsluitend toegestaan binnen de afgebakende parkeervakken en dit voor motorfietsen personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen.

 

Signalisatie

Verkeersborden E9b met onderborden type X en met witte lijnen de hoeken markeren van de parkeerplaatsen

 

Artikel 2

 

Het inrijden van de parking van de (ocmw-site) kant Kaaischoolstraat wordt als volgt gesignaleerd.

 

Signalisatie

inrit parking: aanwijzingsbord F19 (openbare weg met eenrichtingsverkeer) en verbodsbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) in de tegengestelde richting

uitrit parking: aanwijzingsbord F19 (openbare weg met eenrichtingsverkeer) en verbodsbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) in de tegengestelde richting

 

Artikel 3

 

Het inrijden van de parking van de (ocmw-site) kant Burchtstraat wordt als volgt gesignaleerd.

 

Signalisatie

inrijden: aanwijzingsbord F19 (openbare weg met eenrichtingsverkeer) en verbodsbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) in tegengestelde richting

 

Artikel 4

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeerveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.