GR20140424 punt 10: openbare werken - realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep - wijziging tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove - goedkeuring overgangsmaatregel

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2004 waarbij de goedkeuring werd verleend aan de overeenkomst tussen de stad Ninove en de Watergroep met betrekking tot het realiseren van rioolaansluitingen met ingang van 1 januari 2005;

 

Overwegende dat in bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing werd beslist dat de Watergroep de werken rechtstreeks aan de klant factureert op basis van de door hem goedgekeurde offerte en opmeting na uitvoering van de werken;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2005, waarbij voor de vanaf het dienstjaar 2005 aangevraagde rioolaansluitingen het volgende billijkheidsprincipe voor aanrekening van de kosten werd goedgekeurd:

a) de particulier betaalt de exacte prijs van de rioolaansluiting tot een bedrag van € 1.250

b) indien de kosten voor de aansluiting meer dan € 1.250 bedragen, betaalt de stad Ninove het gedeelte boven € 1.250;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2008 waarbij de kosten verbonden aan de uitvoering van een rioolaansluiting voor een appartementsgebouw en/of meergezinswoning met ingang van 28 augustus 2008 integraal worden aangerekend aan de bouwheer;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2011 waarbij de kosten voor een huisaansluiting op de openbare riolering vanaf 1 januari 2012 door de Watergroep integraal worden aangerekend aan de aanvrager;

 

Gelet op bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing waarbij de aanvrager op eigen initiatief de eventuele meerkost (bedrag boven € 1.250), indien het geen appartementsgebouw en/of meergezinswoning betreft, rechtstreeks kan recupereren bij de stad Ninove door afgifte van een kopie van de factuur en het betalingsbewijs;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 waarbij beslist werd om de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2005 op te heffen en vanaf 1 januari 2014 de nieuwe regeling, waarbij de stad een tegemoetkoming verleent voor een aansluitingskost hoger dan € 1.750, toe te passen;

 

Overwegende dat de Watergroep vooraf een prijsofferte opmaakt en deze voor goedkeuring en ondertekening voorlegt aan de aanvrager;

 

Overwegende dat de prijsoffertes opgemaakt in 2013 en voorgaande jaren vermelden dat voor de tegemoetkoming het drempelbedrag van € 1.250 zal worden toegepast;

 

Overwegende dat het om bovenvermelde reden opportuun is om een overgangsmaatregel te hanteren waarbij alle goedgekeurde en ondertekende prijsoffertes van 2013 en voorgaande jaren de tussenkomst in de huisaansluitingen op de riolering te vergoeden op basis van de reglementering vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2005, meer bepaald dat er een tussenkomst van de stad wordt verleend voor een aansluitingskost boven de € 1.250;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de toelagen per kwartaal aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring zal worden voorgelegd;

 

Overwegende dat het principe wordt aangehouden dat elke aansluiting op het rioleringsnet door de Watergroep moet worden uitgevoerd na het verkrijgen van een machtiging afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met 24 ja-stemmen (Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Werner Somers, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Michel Carels, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts)

5 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 wordt aangevuld met volgende overgangsmaatregel:

De tussenkomst van de stad voor alle huisaansluitingen waarvoor de prijsoffertes opgemaakt werden door de Watergroep en goedgekeurd en ondertekend werden door de aanvrager, in 2013 en voorgaande jaren, zullen vergoed worden op basis van de reglementering vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2005, nl. de door de Watergroep opgemaakte  prijsoffertes die door de aanvrager goedgekeurd en ondertekend werden in 2013 en voorgaande jaren en waarin het drempelbedrag van € 1.250 werd toegepast en die voor betoelaging in 2014 worden ingediend bij de stad worden verwerkt binnen het regime van een tussenkomst boven het drempelbedrag van € 1.250.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen zal per kwartaal de aanvragen voor de uitkering van de toelagen behandelen.