GR20140424 AP2: interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. het vandalisme en verwaarlozing op de archeologische site aan de abdijkerk

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie:

In erfgoedmiddens wordt de abdij site van Ninove als waardevol aanzien. Zeker de nu pas gerestaureerde kerk is enig in een zeer weide omgeving. Maar er is meer dan de kerk. Alleen lijkt de meerderheid maar weinig interesse te tonen om deze miskende 'aanhorigheden'  in de kijker te zetten. Er is zelfs weinig tot geen interesse om deze in ere te bewaren.

 

Toelichting:

Omdat het nu ook oorverdovend stil blijft rond de gebeurtenissen op de archeologische site aan de abdijkerk, wens ik van de meerderheid te vernemen wat haar standpunt is en wat er zal worden gedaan om dergelijke 'sloopwerken' in de toekomst onmogelijk te maken. Een foto van het resultaat van de sloopwerken vindt u in bijlage.

Los van deze vandalenstreken zorgt de stad natuurlijk zelf ook voor verval van de site door een chronisch gebrek aan onderhoud. Mos en weersinvloeden volstaan zo om de funderingen van de voormalige abdijgebouwen met de grond gelijk te maken.

Los van het feit dat de site toegankelijk is, is er ook nauwelijks informatie beschikbaar op de site zelf. De toevallige passant of toerist moet het maar raden waar die funderingen vandaan komen, wat er ooit heeft gestaan, hoe het er uit zag en waarom we vandaag zien wat we zien.

 

Vragen:

-          Wie ie eigenaar van de archeologische site?

-          Is de site verzekerd?

-          Waren de vernielingen al bij de stadsdiensten bekend voor het indienen van deze interpellatie?

-          Is er al een PV opgesteld van de vernielingen op de archeologische site aan de abdij? Zoja, wanneer? Zoniet, stel ik voor straks motie 1 te steunen en klacht in te dienen tegen derden en zich burgerlijke partij te stellen.

-          Welke acties zijn er reeds genomen om verdere beschadigingen op de site door vandalen te voorkomen?

-          Werd hiervoor advies gevraagd aan de Erfgoedraad?

-          Op welke manier en met welke frequentie wordt de site door de stadsdiensten of derden onderhouden? Hoe wordt 'natuurlijk' verval door erosie en vorst voorkomen?

-          Welke specifieke maatregelen zijn er onder actie 1/3/4 opgenomen in het meerjarenplan om deze site op te waarderen?

 

Motie die ter stemming worden voorgelegd, tenzij deze op basis van de gegeven antwoorden, zonder grond zouden zijn:

  1. De gemeenteraad dringt er bij het college op aan om klacht in te dienen bij de politie en zich burgerlijke partij te stellen.
  2. De gemeenteraad vraagt de Erfgoedraad om advies omtrent de maatregelen die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te beveiligen, te bewaren, te ontsluiten en te promoten.
  3. De gemeenteraad dringt er bij het college op aan om bij hoogdringendheid middelen vrij te maken voor een degelijke bewaring, bescherming en promotie van het archeologische patrimonium aan de abdijkerk in overeenstemming met het advies van de Erfgoedraad.

Indien deze middelen niet binnen een redelijke termijn worden vrij gemaakt, stelt de raad voor om deze site tijdelijk en op gepaste wijze, opnieuw in te graven om verdere aftakeling door invloed van weer en vandalisme te voorkomen tot het noodzakelijke geld voor bewaring, onderhoud, bescherming en promotie, beschikbaar is."