GR20140227 punt AP9: Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de heer schepen Vande Winkel inzake niet betalend innemen van de openbare weg in een te betalen zone, meer bepaald Centrumlaan te Ninove

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

Burgers en handelaars melden dat er sedert geruime tijd kleine reclamevoertuigen bijna dagelijks worden geparkeerd op de "openbare weg", (lees trottoir of voetpad ) binnen een zone waar normaal betalend parkeren van toepassing is; met name de Centrumlaan.

Beiden deden hiervan reeds formeel of informeel klachten bij de politie en leden van het college. Echter tot op heden zonder gevolg.

Voor wat betreft de "Base winkel en de Pasta Bar" dateert dit reeds van voor de verkiezingen 2012. Eerst om reclame te maken voor een Open VLD kandidaat, later om zijn beide handelszaken te promoten. De laatste tijd maken ook bezoekende vertegenwoordigers ( bvb Italiaans bier Peroni nog op 19/02/2014 ) gretig gebruik van deze onwettige en niet betalende parking.

Meer zelfs, ingevolge het niet optreden van het gemeentebestuur, krijgt het gegeven ook reeds navolging ter hoogte van broodjeszaak Panos.

 

Onder openbare weg wordt verstaan:      ( gemeenteraad 23/1/2014 – punt 27 – art1 §3)

" de wegen en hun troittoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeente …. "

In de retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van koopwaren en andere voorwerpen , goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 19/12/2013 – punt 22 , is voorzien  in:

  •  Het uitstallen van koopwaren, het plaatsen van drank- en andere automaten, het plaatsen van reclameborden en circustenten

Concluderend  kunnen we stellen dat er van inname van de openbare weg door reclamevoertuigen in dit reglement géén sprake is . Evenmin is de inname met voertuigen van een vergund terras voorzien in enig reglement.

 

Vragen

 

Kan de schepen mij verklaren waarom er, alhoewel er zowel door de leden van het college en de politie reeds visueel werd vastgesteld dat deze voertuigen zich daar bevinden, er tot op heden niet werd ingegaan op de klachten van inwoners (belemmering van de doorgang) of de handelaars (concurrentie vervalsing). ?

Heeft het college de intentie een aangepast reglement in te voeren of wanneer gaat het college tegen deze onwettelijkheid optreden?"