GR20140227 punt AP8: Interpellatie van raadslid Rudy Corijn inzake verklaringen in de pers door mevrouw schepen Cosyns en de inrichters van het voorziene concert van Clouseau in augustus 2014

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

"Motivatie

Voor alle duidelijkheid wil N-VA Ninove nogmaals stellen dat wij als partij niets hebben tegen het optreden op zich van Clouseau in onze stad. We beseffen zeker dat de meerderheid dit graag anders verkondigt en daarmee poogt de essentie van onze vragen te verdoezelen

Als  N-VA. willen we absolute helderheid in dit dossier en wensen een klare kijk te hebben op de financiële geldstromen. Het is immers het recht van iedere burger te weten waaraan en waarom deze meerderheid meent zoveel middelen te moeten spenderen aan een duidelijk winstgevend initiatief.

 

Ten gronde:

  1. In een krantenartikel van het laatste nieuws tijdens het weekend van 25 en 26 januari 2014 , besluit schepen Cosyns (in dit dossier zonder enige beslissing van het college bevoegd voor evenementen) dat wij (de stad) het (optreden van Clouseau) niet moeten betalen

Vraag:  Moeten wij hieruit concluderen dat, na de grondige discussie op de gemeenteraad de donderdag eerder, mevrouw Cosyns dan toch het licht gezien heeft en de stad geen financiële steun zal bieden en de logistieke steun zal aanrekenen aan deze organisatie met winstgevend doel?

Of was het enkel de bedoeling de Ninovieter zand in de ogen te strooien  en inmiddels zoals gewoonlijk uw goesting te doen en dan tocht deze privé organisatie te financieren op kosten van de belastingbetaler ?

Op een openbaar sociaal forum meldt mede-inrichter de heer Van Steenberghe Tiemen , u welbekend als prominent CD&V lid en gewezen kandidaat op uw lijst, op zaterdag 25 januari 2014  letterlijk wat volgt: 

" En twee maanden geleden keurde de stad een principieel akkoord goed dat het concert er komt.  Dus een tjeef zijn is toch zo slecht nog niet ! "

 

Deze uitspraak is uiteraard tweeledig.

  1. Dhr. Van Steenberghe beweert dat er reeds twee maanden ( 25/11/2013 dus) een principieel akkoord werd goedgekeurd. De aanvraag werd pas ingediende op 13/11/2013 en de adviezen aan brandweer, politie,leefmilieu en veiligheidscoördinator werden gevraagd op 14/11/2013

Vragen:

-  Klopt dit en zo ja wie heeft namens de "stad " zijn principieel akkoord gegeven ?

-  Werd deze beslissing genotuleerd via een beslissing van het schepencollege ?

  1. Dhr. Steenberghe geeft aan ( toen reeds ) dat  " .. het concert er komt, dus een tjeef zijn toch nog niet zo slecht is ! " .

Hiermee overschrijdt hij duidelijk een deontologische grens en oppert nog min nog meer

dat het schepencollege een beslissing genomen heeft op basis van zijn politieke kleur, zijn  politieke invloed  en hij zich uiteraard beschermd ziet door zijn politieke kleurgenoten in het college; met name in eerste orde  schepen Cosyns en schepen De Schepper  .

ik verwijs naar artikel 3 van de deontologische code van de gemeenteraad, dat zegt:

"  Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau en in hun contacten met individuen, groepen, instellingen en bedrijven, geven de gemeenteraadsleden bij de uitoefening van hun mandaat van gemeenteraadslid altijd en principieel de voorrang aan het algemeen belang boven het particulier belang. Zij vermijden elke vorm of schijn van belangenvermenging. "        

 

De uitspraken van de heer Van Steenberghe zijn duidelijk en wekken minstens de schijn (lees bevestiging  en dus ook beschuldiging door betrokkene) van belangenvermenging door het college of CD&V  leden van het college. 

 

Vraag: Welke stappen gaat het college nemen om minstens " de door betrokkene aangehaalde schijn van belangenvermenging " te weerleggen ?

            Overweegt het college  klacht in te dienen en  zich burgerlijke partij te stellen bij het parket ?

            Welke is de grond om,  gelet op voormelde insinuaties van de heer Van Steenberghe en wetende dat de inrichter nog zou betrokken is in een aantal lopende gerechtszaken wegens vermoedelijke fraude en vermoedelijk  misbruik van vertrouwen en dit naar aanleiding van vroeger ingerichte activiteiten, als stadsbestuur nog langer met dergelijke figuren samen te werken ?"