GR20140227 punt 9: Ruimtelijke ordening - goedkeuring samenstelling gecoro

De raad,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009, en latere wijzigingen, en meer bepaald artikel 1.3.3.;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijk commissies voor ruimtelijke ordening van 19 mei 2000, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten, en de ministeriële omzendbrieven ter zake;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2008 betreffende de goedkeuring van de samenstelling van de gecoro waarbij het presentiegeld voor de (aanwezige) effectieve leden bepaald is op euro 75,00 per bijgewoonde zitting; voor de voorzitter wordt dit bedrag verdubbeld gelet op zijn voorbereidende taken;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2013 waarbij de aan te schrijven maatschappelijke geledingen en hun verenigingen in kader van de oproep naar nieuwe gecoro-leden vastgesteld worden;

 

Gelet op de kennisname van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2013 van de publicatie van de oproep naar nieuwe gecoro-leden van 1 mei 2013 tot en met 15 juni 2013;

 

Gelet op de herinneringsoproep naar nieuwe gecoro-leden van 1 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2013;

Gelet op de vraag naar het voorzitterschap aan de kandidaat deskundigen van 15 november 2013 tot en met 30 november 2013;

 

Overwegende dat voor de gecoro van Ninove volgende principes van toepassing zijn:

- de stad dient te beschikken over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;

- de gemeenteraad benoemt de voorzitter, de effectieve leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris;

- het aantal leden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Ninove telt op 31 december 2012 37.432 inwoners;

- het aantal inwoners is meer dan 30.000 en niet meer dan 50.000 waardoor de gecoro minimum 13 leden en maximum 17 leden telt;

- minimum ¼ van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening;

- de gecoro omvat minstens 5 maatschappelijke geledingen binnen de gemeente;

- ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger;

- leden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van de gecoro;

- geen ambtenaar van de stad zetelt in deze adviesraad, die onafhankelijke adviezen moet verlenen over dossiers van de stad;

- alleen de effectieve leden dienen te voldoen aan de twee derde regel inzake man-vrouw verhouding;

- de gecoro zal een huishoudelijk reglement opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad;

- de stad stelt een vast secretariaat en middelen ter beschikking van de gecoro;

- naast de opdrachten die de gecoro heeft ingevolge dit decreet, kan deze ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad;

-  het lidmaatschap van de gecoro is niet verenigbaar met het lidmaatschap van adviescommissies inzake ruimtelijke ordening op andere bestuurlijke niveaus;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 2014 waarin door het college van burgemeester en schepenen

 • Dhr. Bart Meganck als voorzitter van de gecoro voorgedragen wordt;
 • Mevr. Katrien Van Nieuwenhuyze als secretaris van de gecoro voorgedragen wordt;
 • Mevr. Katrien De Kegel als plaatsvervangende secretaris van de gecoro voorgedragen wordt;

Overwegende dat er zich 35 potentiële leden aanboden;

 

Overwegende dat de gecoro maximum 17 leden mag tellen en dat elk van deze 17 leden ook een plaatsvervanger heeft, behalve de voorzitter;

 

Overwegende dat bijgevolg slechts 33 personen (16 effectieve leden + 16 plaatsvervangers + voorzitter) kunnen deel uitmaken van de GECORO;

 

Overwegende dat van de 19 aangeschreven goedgekeurde verenigingen maximum 13 verenigingen één effectief lid en één plaatsvervangend lid kunnen afvaardigen;

 

Overwegende dat volgende verenigingen die deel uit maken van een goedgekeurde geleding niet werden weerhouden;

 • Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen: dhr. Wilfried Van Laethem
 • De Vlaamse Landeigendom: mevr. Jacqueline Vanderroost-Nies

aangezien de verenigingen Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en De Vlaamse Landeigendom slechts een effectief lid en geen plaatsvervanger hebben afgevaardigd zelfs na de herinneringsoproep;

Overwegende dat de Landbouwcommissie naast één effectief lid, twee plaatsvervangende leden heeft voorgedragen, zijnde mevr. Erica Heremans en mevr. Evy Van Schoor;

 

Overwegende dat slechts één plaatsvervangend lid toegelaten is, waardoor de kandidatuur van mevr. Evy Van Schoor niet kan weerhouden worden;

 

Overwegende dat er nog 10 verenigingen resten die één effectief lid en één plaatsvervangend lid afgevaardigd hebben;

 

Gelet op de voorgedragen kandidaten door de verschillende maatschappelijke geledingen wordt volgende maatschappelijke vertegenwoordiging voorgesteld;

 

Geledingen

 

 

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

 

 

Vrouw

Man

Vrouw/Man

 

 

 

 

 

Milieu- en natuurvereningen

Natuurpunt

De Schrijver An

Lindendreef 108

9400 Ninove

 

Mertens Wouter

Pamelstraat 119

9400 Ninove

 

 

 

 

 

Verenigingen van werkgevers

Voka

Moens Katrien

Lammerstraat 18

9000 Gent

 

Van Gyseghem Jan

Kareelstraat 138/4

9300 Aalst

 

 

 

 

 

Verenigingen van handelaars

VHN

 

Leemans Bert

Halsesteenweg 83

9402 Meerbeke

De Plus Carine

Lebbekestraat 63

9400 Outer

 

 

 

 

 

Verenigingen van land- en tuinbouwers

Landbouw-commissie

 

De Coninck André

Heirebaan 3

9400 Denderwindeke

Heremans Erica

Rijstraat 193

9400 Denderwindeke

 

 

 

 

 

Verenigingen van werknemers

ACV

Beeckman Anja

Kruisveldstraat 11

9400 Ninove

 

Souffriau Wilfried

Bevrijdingslaan 18/9

9400 Ninove

 

ABVV

 

Schoreel Alfons

Kruisvijverstraat 12

9400 Ninove

De Coninck Anja

Onderwijslaan 33a

9400 Ninove

 

ACLVB

 

Ooghe Patrick

Nederhasseltstraat 71

9406 Outer

Van Damme Annie

Nederhasseltstraat 71

9406 Outer

 

 

 

 

 

Specifieke doelgroepen

SHM Ninove Welzijn

 

Cornelis Leentje

Acaciastraat 1

9400 Ninove

 

Schepens Jean-Paul

Louis Parentstraat 31 bus 21

8301 Knokke-Heist

 

SHM Denderstreek

 

Hutse Steven

Meerlaanstraat 47

9860 Balegem

De Vlieger Eddy

Middelkouter 28

9450 Haaltert

 

Erfgoedraad

Scheerlinck Rita

Koffiestraat 4

9400 Nederhasselt

 

Neven Erik

Stationsstraat 53

9400 Ninove

Overwegende dat volgende kandidaten in aanmerking komen om als deskundige te zetelen in deze adviesraad:

 • dhr. Bart Meganck, Hoogstraat 27, 9401 Pollare
 • dhr. Bart De Cock, Oudenaardestraat 224, 9500 Geraardsbergen
 • dhr. Guido De Saedeleer, Onderwijslaan 9 bus 1, 9400 Ninove
 • mevr. Ria De Dyn, Rijstraat 205, 9400 Denderwindeke
 • dhr. Joachim de Maeseneer, Emiel De Molstraat 25, 9400 Ninove
 • dhr. Frank Roobaert, Hemelrijk 18, 9402 Meerbeke
 • mevr. Ilse Verlé, Denderkaai 48 bus 8, 9400 Ninove
 • dhr. Yves De Beleyr, Lindenbergstraat 26, 9400 Appelterre-Eichem
 • dhr. Wim Fonteyn, Sint-Marcellusstraat 46, 9400 Voorde
 • mevr. Ria Van Der Perre, Berenhoek 15, 9450 Heldergem
 • dhr. Kristof Dehandschutter, Stationsstraat 27, 9400 Ninove
 • dhr. Bram Van Londersele, Waterkasteellaan 40, 8420 De Haen

Overwegende dat de deskundigheid inzake ruimtelijke ordening van:

 • dhr. Bart Meganck blijkt uit zijn opleiding (architectuur-ingenieur) en beroepservaring als zelfstandige en medestichter van het achitectenbureau L3M;
 • dhr. Bart De Cock blijkt uit zijn opleiding (stedenbouw, gespecialiseerde studie milieudeskundige) en beroepservaring als zelfstandige en medestichter van het multidisciplinair studiebureau/architectenvennootschap ORBIS-ID bvba;
 • dhr. Guido De Saedeleer blijkt uit zijn beroepservaring (vooral op het grondgebied van de stad) als beëdigd landmeter expert waardoor hij een ruime kennis heeft verkregen van de stad op ruimtelijk en stedenbouwkundig vlak;
 • mevr. Ria De Dyn blijkt uit haar opleiding (biologische wetenschappen) en beroepservaring als ontwerper bij D+A Planning als MER deskundige fauna en flora (opmaak landschapsecologische studies voor ruilverkavelingen en natuurontwikkelingsplannen)en als projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij (natuurinrichting, landinrichting, ruilverkaveling);
 • dhr. Joachim de Maeseneer blijkt uit zijn beroepservaring bij het Agentschap voor Natuur en Bos, zijn engagement als bestuurslid van JNM afdeling Ninove en Natuurpunt afdeling Ninove en zijn lidmaatschap in de MINA-raad van Ninove
 • dhr. Frank Roobaert blijkt uit zijn opleiding (architectuur-ingenieur) en beroepservaring als afdelingshoofd bouw bij D+A Consult (planning) en als zelfstandige en zaakvoerder van het achitectenbureau Helon Architecten (vergunningsproces);
 • mevr. Ilse Verlé blijkt uit haar opleiding (architect en postgraduaat in renovatietechnieken en monumentenzorg) en haar beroepservaring als zaakvoerder van het architectenbureau Ilse Verlé en als medewerkster bij een restauratiebureau
 • dhr. Yves De Beleyr blijkt uit zijn beroepservaring als mobiliteitsbegeleider bij de Vlaamse overheid (duurzame mobiliteit in planprocessen op lokaal en bovenlokaal niveau);
 • dhr. Wim Fonteyn blijkt uit zijn opleiding (architect) en zijn beroepservaring als zelfstandige en zaakvoerder van het architectenbureau Fonteyn & Co bvba (vooral op het grondgebied van de stad) waardoor hij een ruime kennis heeft verkregen van de stad op ruimtelijk en stedenbouwkundig vlak;
 • mevr. Ria Van Der Perre blijkt uit haar opleiding (topografie, openbare besturen) en uit haar beroepservaring bij het departement stedenbouw in Brussel (behandeling vergunningen, inlichtingen, rooilijnplannen,…)
 • dhr. Kristof Dehandschutter blijkt uit zijn opleiding (architect) en beroepservaring als zelfstandig architect in Ninove;
 • dhr. Bram Van Londersele blijkt uit zijn opleiding (landmeter) en zijn beroepservaring als zaakvoerder van het landmetersbureau Expert en als docent van landmeetkundige vakken aan CVO Panta Rhei;

Overwegende dat, naast deskundigheid in ruimtelijke ordening, deskundigheid in de Ninoofse stedenbouwkundige toestand/problematiek belangrijk is, zodat het mogelijk is een ruimtelijk beeld voor de toekomst van de stad Ninove te schetsen;

 

Overwegende dat voor dhr. Bram Van Londersele de link met Ninove beperkt is tot zijn jeugdjaren,  maar de huidige woon- en werkomgeving plaatsvinden in West-Vlaanderen, waar andere stedenbouwkundige accenten gelegd worden en de kandidatuur van dhr. Bram Van Londersele daarom niet weerhouden wordt;

 

Overwegende dat de overige kandidaat-deskundigen ofwel op werkvlak ofwel op woonvlak in Ninove en haar directe omgeving actief zijn en de kandidaturen van deze kandidaat-deskundigen daarom weerhouden worden;

Overwegende dat er nog 11 kandidaat-deskundigen resten wordt volgende samenstelling voorgesteld;

 

Deskundigen

 

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

 

 

Vrouw

Man

Vrouw/Man

deskundigheid

 

 

 

 

 

1.

 

Meganck Bart*

Hoogstraat 27

9401 Pollare

 

*   architect-ingenieur

 

6.

Verlé Ilse*

Denderkaai 48/8

9400 Ninove

 

Dehandschutter Kristof**

Stationsstraat 27

9400 Ninove

*   architect/erfgoed

** architect

2.

Van Der Perre Ria*

Berenhoek 15

9450 Heldergem

 

Roobaert Frank**

Hemelrijk 18

9402 Meerbeke

*   kennis vergunningsproces

** kennis vergunningsproces/architect

3.

 

De Cock Bart*

Oudenaardestraat 224

9500 Geraardsbergen

De Beleyr Yves**

Lindenbergstraat 26

9400 Appelterre-Eichem

*   stedenbouwkundige/

milieudeskundige

** deskundige mobiliteit

4.

 

De Saedeleer Guido*

Onderwijslaan 9

9400 Ninove

Fonteyn Wim**

*   landmeter/kennis Ninove

** architect/kennis Ninove

5.

De Dyn Ria*

Rijstraat 205

9400 Denderwindeke

 

De Maeseneer Joachim**

Roost 27

9400 Denderwindeke

*   biologe/ projectleider landinrichting bij de Vlaamse landmaatschappij

** werkzaam bij Agentschap Natuur en Bos

 

Overwegende dat onder de deskundigen ook gezocht wordt naar een diversiteit in specialiteit: deskundige inzake architectuur, stedenbouw, landmeten, natuur en milieu; telkenmale wordt er, waar mogelijk, ook naar gestreefd dat de plaatsvervanger van elk effectief lid uit dezelfde deeltak afkomstig is; dat hierdoor een continuïteit inzake specialiteit wordt bekomen;

 

Overwegende dat op vlak van architectuur zich verschillende architecten en vergunningsdeskundigen aanboden voor een lidmaatschap; dat dhr. Bart Meganck als voorzitter voorgedragen wordt door het college van burgemeester en schepenen; dat mevr. Ilse Verlé naast architectuur ook een deskundigheid bezit in erfgoed;

dat mevr. Ria Van Der Perre reeds deel uitmaakte van de gecoro in naburige gemeente en hierdoor de werking ervan kent;

 

Overwegende dat dhr. Bart Meganck, mevr. Ilse Verlé en mevr. Ria Van Der Perre als effectief lid voorgesteld worden;

 

Overwegende dat op vlak van stedenbouw zich een stedenbouwkundige/milieudeskundige aanbood voor een lidmaatschap; dat dhr. Bart De Cock reeds deel uitmaakte van de vorige samenstelling als plaatsvervangend deskundige;

 

Overwegende dat dhr. Bart De Cock als effectief lid voorgesteld wordt;

 

Overwegende dat op vlak van de topografie een landmeter zich aanbiedt voor een lidmaatschap; dat dhr. Guido De Saedeleer reeds deel uitmaakte van de vorige samenstelling als effectieve deskundige;

 

Overwegende dat dhr. Guido De Saedeleer als effectief lid voorgesteld wordt;

 

Overwegende dat op vlak van milieu en natuur zich een biologe/projectleider landinrichting bij de Vlaamse landmaatschappij en een medewerker van het agentschap Natuur en Bos aanboden voor een lidmaatschap; dat mevr. Ria De Dyn reeds deel uitmaakte van de vorige samenstelling als effectieve deskundige;

 

Overwegende dat mevr. Ria De Dyn als effectief lid voorgesteld wordt;

 

Overwegende dat de benoeming ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de deputatie, die haar beslissing binnen de dertig dagen na de betekening opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen en de Vlaamse regering;

 

Overwegende dat bij ontstentenis van de goedkeuring van de deputatie de beslissing van de gemeenteraad geacht wordt goedgekeurd te zijn;

 

Overwegende dat de leden worden benoemd voor 6 jaar, dat hun benoeming hernieuwbaar is, dat na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gecoro, dat de nieuwe gecoro eerst aantreedt nadat de deputatie de benoeming van de leden heeft goedgekeurd, dat de oude gecoro zolang aanblijft;

 

Overwegende dat de commissie voor elke vergadering een vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de gemeenteraad dient uit te nodigen; dat deze vertegenwoordigers niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging over het advies en de geheime stemming;

 

Overwegende dat volgens artikel 27 van het gemeentedecreet het verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij een gecoro-lid een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben;

 

Overwegende dat de stad een vast secretariaat en middelen ter beschikking stelt van de gecoro onder het budget AR 613029, BI 60000, A 6/2/2/3;

 

Overgaande tot de geheime stemming;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

- aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 31

- aantal ja-stemmen: 31

- aantal nee-stemmen: /

- aantal onthoudingen: /

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Ninove wordt samengesteld uit 16 leden.

 

Artikel 2

Als vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers van de verschillende geledingen worden aangesteld:

 

Geledingen

 

 

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

 

 

Vrouw

Man

Vrouw/Man

 

 

 

 

 

Milieu- en natuurvereningen

Natuurpunt

De Schrijver An

Lindendreef 108

9400 Ninove

 

Mertens Wouter

Pamelstraat 119

9400 Ninove

 

 

 

 

 

Verenigingen van werkgevers

Voka

Moens Katrien

Lammerstraat 18

9000 Gent

 

Van Gyseghem Jan

Kareelstraat 138/4

9300 Aalst

 

 

 

 

 

Verenigingen van handelaars

VHN

 

Leemans Bert

Halsesteenweg 83

9402 Meerbeke

De Plus Carine

Lebbekestraat 63

9400 Outer

 

 

 

 

 

Verenigingen van land- en tuinbouwers

Landbouw-commissie

 

De Coninck André

Heirebaan 3

9400 Denderwindeke

Heremans Erica

Rijstraat 193

9400 Denderwindeke

 

 

 

 

 

Verenigingen van werknemers

ACV

Beeckman Anja

Kruisveldstraat 11

9400 Ninove

 

Souffriau Wilfried

Bevrijdingslaan 18/9

9400 Ninove

 

ABVV

 

Schoreel Alfons

Kruisvijverstraat 12

9400 Ninove

De Coninck Anja

Onderwijslaan 33a

9400 Ninove

 

ACLVB

 

Ooghe Patrick

Nederhasseltstraat 71

9406 Outer

Van Damme Annie

Nederhasseltstraat 71

9406 Outer

 

 

 

 

 

Specifieke doelgroepen

SHM Ninove Welzijn

 

Cornelis Leentje

Acaciastraat 1

9400 Ninove

 

Schepens Jean-Paul

Louis Parentstraat 31 bus 21

8301 Knokke-Heist

 

SHM Denderstreek

 

Hutse Steven

Meerlaanstraat 47

9860 Balegem

De Vlieger Eddy

Middelkouter 28

9450 Haaltert

 

Erfgoedraad

Scheerlinck Rita

Koffiestraat 4

9400 Nederhasselt

 

Neven Erik

Stationsstraat 53

9400 Ninove

 

Artikel 3

Als deskundigen en hun plaatsvervangers worden aangesteld:

 

Deskundigen

 

Effectief lid

Plaatsvervangend lid

 

 

Vrouw

Man

Vrouw/Man

deskundigheid

 

 

 

 

 

1.

 

Meganck Bart*

Hoogstraat 27

9401 Pollare

 

*   architect-ingenieur

 

6.

Verlé Ilse*

Denderkaai 48/8

9400 Ninove

 

Dehandschutter Kristof**

Stationsstraat 27

9400 Ninove

*   architect/erfgoed

** architect

2.

Van Der Perre Ria*

Berenhoek 15

9450 Heldergem

 

Roobaert Frank**

Hemelrijk 18

9402 Meerbeke

*   kennis vergunningsproces

** kennis vergunningsproces/architect

3.

 

De Cock Bart*

Oudenaardestraat 224

9500 Geraardsbergen

De Beleyr Yves**

Lindenbergstraat 26

9400 Appelterre-Eichem

*   stedenbouwkundige/

milieudeskundige

** deskundige mobiliteit

4.

 

De Saedeleer Guido*

Onderwijslaan 9

9400 Ninove

Fonteyn Wim**

*   landmeter/kennis Ninove

** architect/kennis Ninove

5.

De Dyn Ria*

Rijstraat 205

9400 Denderwindeke

 

De Maeseneer Joachim**

Roost 27

9400 Denderwindeke

*   biologe/ projectleider landinrichting bij de Vlaamse landmaatschappij

** werkzaam bij Agentschap Natuur en Bos

 

Artikel 4

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt Bart Meganck aangesteld als voorzitter van de gecoro.

 

Artikel 5

Tijdens de installatievergadering zal een ondervoorzitter gekozen worden onder de deskundigen die de taken van de voorzitter waarneemt tijdens diens afwezigheid.

 

Artikel 6

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt mevr. Katrien Van Nieuwenhuyze aangesteld als vaste secretaris en mevr. Katrien De Kegel als plaatsvervangend secretaris van de gecoro.

 

Artikel 7

Het permanent secretariaat van de gecoro bevindt zich bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.

 

Artikel 8

Conform de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2008 wordt het bedrag van de presentiegelden voor de (aanwezige) effectieve leden bepaald op 75 euro per bijgewoonde zitting. Wanneer een effectief lid afwezig is en vervangen wordt door een plaatsvervangend lid krijgt dit aanwezig plaatsvervangend lid de presentiegelden. Voor de voorzitter wordt dit bedrag verdubbeld, gelet op zijn voorbereidende taken.

 

Artikel 9

Tijdens de installatievergadering zal de gecoro een nieuw huishoudelijk reglement opstellen en dit op een daaropvolgende gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen.

In dit reglement dient vermeld dat het verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij een gecoro-lid een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben

 

Artikel 10

Voor elke vergadering zal een vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de gemeenteraad uitgenodigd worden:

Open VLD: Alain Triest

Sp.a-Groen: Stijn Vermassen

CD&V: Freddy Van Eeckhout

N-VA: Kurt Van Den Driessche

Forza Ninove: Werner Somers.

 

Artikel 11

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan de Vlaamse regering en aan de deputatie.