GR20140227 punt 7: Gemeentebelastingen - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - aanpassing

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de gemeente en de burgers voordurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of het onderhoud van verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;

 

Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;

 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 22 november 2001 van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, om de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;

 

Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;

 

Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en herstellingen ook geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring van de verlenging van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016;

 

Gelet op de mail van 9 januari 2014 van Eandis waaruit blijkt dat de alinea m.b.t. de vergoeding deel werkmaatschappij niet is opgenomen waardoor de stad een deel van de vergoeding zal mislopen;

Overwegende dat het passend is in de tweede alinea van artikel 3 de vergoeding ter compensatie van diverse heffingen en belastingen op te nemen;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 houdende een retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein wordt vanaf 28 februari 2014 opgeheven en vanaf dan vervangen door volgende bepalingen voor een termijn eindigend op 31 december 2016:

 

Artikel 1

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

 

Permanente nutsvoorzieningen zijn:

alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, telecommunicatie, radiodistributie en kabeltelevisie, de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

 

Artikel 2

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per strekkende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,0 euro, voor werken in voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro.

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedragen.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een strekkende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

 

Artikel 3

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.

Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

 

Artikel 4

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

 

Het retributiereglement is niet van toepassing op maatschappijen die over een wettelijke of decretale vrijstelling beschikken.

 

Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek, zal deze verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht.