GR20140227 punt 4: Personeel - project logistiek maaltijdbedelingen in het WZC Klateringen - goedkeuring verlenging beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 144 bis van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2012 waarbij de beheersovereenkomst, opgemaakt in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling, tussen het stadsbestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat deze beheersovereenkomst afgesloten werd voor de duur van de lopende bestuursperiode;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012 waarbij de beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling werd verlengd tot en met 30 juni 2013;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013 waarbij de beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling werd verlengd tot en met 30 juni 2014, met het oog op een evaluatie van het project;

 

Gelet op de evaluaties van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de directies van de scholen na één werkingsjaar het tewerkstellingsproject;

 

Overwegende dat dit project kan verlengd worden tot zes maanden na het einde van de bestuursperiode om de continuïteit na te streven;

 

Overwegende dat in het budget 2014 en de meerjarenplanning voldoende kredieten werden voorzien onder 620300/09030/BD5/2/1/2;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De beheersovereenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove in het kader van het tewerkstellingsproject logistiek maaltijdbedeling, waarvan de tekst werd vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op 19 juni 2012 en bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 13 september 2012, wordt verlengd tot en met 30 juni 2019.

 

Artikel 2

De tekst van artikel 9 van voormelde beheersovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: "De beheersovereenkomst afgesloten voor deze bestuursperiode wordt verlengd tot 30 juni 2019"

 

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal samen met de beheersovereenkomst toegestuurd worden aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

 

Gemeenteraadsvoorzitter D. Vanderpoorten (Open VLD) neemt niet deel aan de stemming.