GR20140227 punt 3: Logistiek/patrimoniumbeheer - bruikleen stadsgrond - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst

 

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013 waarbij de aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A nr. 345V6, met een oppervlakte van 97a 48ca en gelegen naast de begraafplaats van Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de stad Ninove op 31 december 2013 eigenaar is geworden van een perceel bouwland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A nr. 345V 6, met een oppervlakte van 97a 48ca, voor de uitbreiding van de begraafplaats van Ninove;

 

Gelet op de mondelinge vraag van de verkoper, de heer Albert De Leenheer, rue Fontaine L'Eveque 89, 1471 Loupoigne, voor het gebruik van het bovengenoemde perceel bouwland;

 

Overwegende dat het wenselijk is de grond verder te laten gebruiken door de verkoper tot de heraanleg van de begraafplaats van Ninove zodat de stad zelf niet verder dient in te staan voor het onderhoud ervan;

 

Overwegende dat over het gebruik van landbouwgrond juridisch advies werd gevraagd aan het advocatenkantoor Edgar Boydens, C. Coppensstraat 13, 1560 Hoeilaart;

 

Gelet op het advies van 15 april 2009 van het advocatenkantoor Boydens aan de stad om met de landbouwers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) af te sluiten en hierdoor van een verhuring van landeigendom geen sprake kan zijn;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Het perceel bouwland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 1e afdeling sectie A nr. 345V 6, met een oppervlakte van 97a 48ca wordt in bruikleen gegeven aan de heer Albert De Leenheer, rue Fontaine L'Eveque 89, 1471 Loupoigne.

 

Artikel 2

Het ontwerp van gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kandidaat–gebruiker een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) te ondertekenen.