GR20140227 punt 29: Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de aanleg van voetpaden in de Hazeleerstraat te Okegem

Volgende motivering wordt door de heer Freddy Van Eeckhout in zijn interpellatie vermeld:

 

"Vanaf de spoorweg tot het voetbalplein van de FC Panters te Okegem is de situatie voor de zwakke weggebruiker ronduit zeer gevaarlijk. Er bestaat geen voetpad, de bermen naast de weg zijn verhoogd en onbegaanbaar. Bovendien is er, wat normaal is, geen parkeerverbod zodat voetgangers soms in het midden van de straat moeten lopen indien zij zich naar het voetbalplein willen begeven.

In het vorige schepencollege en het directiecomité van het vroegere AGBDN werd unaniem beslist om dit dossier voorrang te verlenen voor de aanleg van een voetpad, rechts van de weg vanaf de spoorweg, tot aan het voetbalplein. Een en ander werd vertraagd omdat:

- Er een kapvergunning moest worden aangevraagd voor de bomen en een mogelijke vervangende vergunning voor nieuwe aanplantingen;

- Er een vergunningen moest worden aangevraagd voor de aanleg van het voetpad ;

- Er onduideliJkheid bleef bestaan wie moest instaan voor het aanvragen van deze vergunningen .

Met mijn schriftelijke vraag van 20 december 2013 vroeg ik naar de stand van zaken rond het indienen van de desbetreffende vergunningen. Pas met brief dd. 10 februari 2014 kreeg ik van het college volgend antwoord op mijn vraag"Wat de aanleg van de voetpaden,vanaf de spoorweg tot het voetbalplein in de Hazeleerstraat te Okegem betreft, zijn er nog geen vergunningen aangevraagd".

 

Ik vraag begrip voor het college dat dergelijk antwoord, strikt gelimiteerd tot de vraagstelling, uiteraard nieuwe vragen uitlokt zoals:

- gaat men deze vergunningen nog aanvragen en indienen?

- is het college van oordeel dat deze gevaarlijke situatie prioriteit verdient?

- binnen welke termijnen zal de bouwaanvraag ,en een mogelijke aanleg worden verwacht?"