GR20140227 punt 26: Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de veiligheid van de oversteekplaatsen voor voetgangers

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

 

"Zowat een op drie ongevallen met voetgangers waarbij doden of zwaargewonden vallen, vindt plaats op een zebrapad. De veiligheid van de zebrapaden laat ook in Ninove heel wat te wensen over. Zo is de zichtbaarheid van de zebrapaden, bijvoorbeeld die op de Aalstersesteenweg of de Geraardsbergsesteenweg, absoluut ondermaats. Ook 's avonds en bij slechte weersomstandigheden moeten de zebrapaden en de voetgangers die zich erop bevinden, goed zichtbaar zijn en dat is lang niet altijd het geval.  Er is in de meeste gevallen eerder sprake van een vals gevoel van veiligheid.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 december 2007 deed ik reeds het voorstel om een onderzoek in te stellen naar de veiligheid van de oversteekplaatsen voor voetgangers op de gewestwegen op het grondgebied van Ninove. Dat onderzoek zou moeten uitmonden in een plan van aanpak met concrete maatregelen om de veiligheid van de oversteekplaatsen te verbeteren.

De burgemeester beloofde toen werk te maken van een globale doorlichting. Vervolgens zou dossier per dossier ingediend worden bij de Vlaamse overheid. Meer dan zes jaar later is er echter nog steeds geen verbetering merkbaar. Over de in het vooruitzicht gestelde doorlichting viel evenmin nog iets te vernemen.

 

1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de in het vooruitzicht gestelde globale doorlichting van de oversteekplaatsen op de Gewestwegen? Wat waren de bevindingen van het onderzoek?

2. Werd over deze problematiek reeds overleg gepleegd met de bevoegde diensten van het Vlaams Gewest?

3. Welke oversteekplaatsen zullen aangepakt worden?

4. Welke ingrepen zullen er uitgevoerd worden om de veiligheid van deze oversteekplaatsen te verhogen?

5. Zullen ook de oversteekplaatsen op gemeentewegen doorgelicht worden?"