GR20140227 punt 24.1: Cultuurcentrum De Plomblom - Vervanging afgevaardigde beheersorgaan

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet ;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende Lokaal Cultuurbeleid ;

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de filosofische en ideologische strekkingen gewaarborgd wordt ;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2004 en 19 juni 2008 houdende goedkeuring en aanpassing van het organiek reglement voor het beheersorgaan van cultuurcentrum De Plomblom ;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2013 houdende vaststelling van het aantal afgevaardigden in het beheersorgaan van het cultuurcentrum volgens evenredige vertegenwoordiging met voorafname ;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 houdende aanstelling van de afgevaardigden van het beheersorgaan van het cultuurcentrum ;

Overwegende dat mevrouw Gerda Bellemans, vertegenwoordiger van N-VA bij het beheersorgaan van cultuurcentrum De Plomblom om medische redenen dient vervangen te worden ;

Gelet op het voorstel van de heer Arents Joost (N-VA) om de heer Marc Ost, Muntstraat 19 te Lieferinge, namens N-VA aan te stellen als afgevaardigde in de raad van bestuur van cultuurcentrum De Plomblom ;

Gaat over tot de geheime stemming ;

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft :

Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen : 31

Aantal Ja-stemmen : 31

Aantal nee-stemmen : /

Aantal onthoudingen : /

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

De heer Marc Ost, Munstraat 19 te Lieferinge wordt aangesteld als vertegenwoordiger van N-VA als lid van het beheersorgaan van het cultuurcentrum ter vervanging van Gerda Bellemans.