GR20140227 punt 19: Leefmilieu - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en De Vlaamse Volkstuin vzw voor de oprichting van een volkstuinpark - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op actie 4/1/4/6 van de doelstellingenboom 2014, nl. Volktuinen ontwerpen en inrichten zoals voorzien in het BPA Burchtdam;

 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsoverkomst tussen de stad Ninove en de vzw De Vlaamse Volkstuin waarbij De Vlaamse Volkstuin de stad kosteloos wenst te begeleiden voor de realisatie van de volkstuinen onder de vorm van advies en begeleiding;

 

Overwegende dat door het ondertekenen van deze overeenkomst de stad zich ertoe verbindt om

- het beheer van de volkstuinen in handen te nemen tot de oprichting van een lokale vzw;

- de Vlaamse Volkstuin een vertegenwoordiging te geven in de nieuw op te richten vzw die zal in staan voor het beheer van het volkstuinenpark;

- een aanvraagdossier in te dienen tot subsidiëring van de Vlaams overheid indien een nieuwe oproep wordt gelanceerd;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Enig artikel

Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en De Vlaamse Volkstuin vzw voor de oprichting van een volkstuinpark.