GR20140227 punt 18: Leefmilieu – wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij decreet van 19 juli 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2013;

 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 23 maart 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 20014 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2010;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 oktober 2013, strekkende tot opheffing en vervanging van voormeld besluit van 1 oktober 2004 en wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 1999 houdende goedkeuring van het subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen;

 

Overwegende dat voor de aanleg van hemelwaterputten of infiltratievoorzieningen bij verbouwing of bij een bestaand gebouw een subsidie van maximaal € 750 toegekend werd door de stad;

 

Gelet op het besluit van de stad betreffende de goedkeuring om de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaamse gewest;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;

 

Overwegende dat de gemeente de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaamse Gewest ondertekend heeft;

 

Overwegende dat de subsidie enkel nog toegekend wordt voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie;

 

Overwegende dat de subsidie enkel slaat op aanvragen voor bestaande woningen waarvoor voor het ganse perceel geen verplichting wordt opgelegd tot het nemen van maatregelen in het kader van het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden riolering van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013;

 

Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritaire opdrachten van de gemeente behoort;

 

Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak, en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te hebben;

 

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat verdrogingverschijnselen tegengegaan worden;

 

Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten verkleinen;

 

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties;

 

Overwegende dat kredieten voorzien zijn in het exploitatiebudget onder AR649100 / BI 031000 / actie 4/3/2/5;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Een gemeentelijk subsidiereglement wordt ingevoerd voor hemelwaterinstallaties voor woningen als volgt:

Artikel 1 – Definities

 

horizontale dakoppervlakte

de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak

hemelwater

verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater

hemelwaterput / hemelwaterreservoir

reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater

hemelwaterinstallatie

het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater

infiltratie

het doorsijpelen van hemelwater in de bodem

gewestelijke stedenbouwkundige verordening

het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (B.S. 8 oktober 2013)

'bestaande' woning

woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07 september 1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten

'nieuwbouw' eengezinswoning/

herbouw

eengezinswoning waarvoor de bouwvergunning werd verkregen na 1 januari 2014, en waarvoor volgens decreet van 5 juli 2013 geen hemelwaterput verplicht werd opgelegd

verbouwing

een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt behouden

herbouw

een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden

 

Artikel 2 – Subsidie

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie voor zover de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (decreet van 5 juli 2013).

De hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 3.

Artikel 3 – Toekenningsvoorwaarden voor subsidie

De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen' en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013), gepubliceerd in het Staatsblad van 8 oktober 2013.)

De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten zijn:

a) De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 l (vuistregel 50 l/m²). De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.

b) Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met minimaal 2 aftappunten. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Indien de pomp aanwezig is dan moet hiervan een factuur voorgelegd worden of indien de bestaand pomp gebruik wordt, moet dit na plaatsbezoek bevestigd worden door de aangestelde van de gemeente.

c) Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

d) De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.

e) De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is,  mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

 

Artikel 4 – Subsidiebedrag

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij verbouwing of bij een bestaand gebouw bedraagt maximaal € 750,00 met voor zover (cumulatieve voorwaarden):

- de installatie minimaal twee aftappunten heeft ;

- de factuur niet ouder is dan 1 jaar;

- de factuur dateert van na 1 januari 2014 en worden samen met het aanvraagformulier ingediend.

De subsidie mag 50 % van de bewezen kosten niet overschrijden.

Indien een bestaande pomp gebruikt wordt, moet dit na plaatsbezoek worden vastgesteld door een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar.

 

Artikel 5 – Controle

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

 

Artikel 6 – Aanvraag tot subsidie

De aanvraag moet worden ingediend bij de dienst leefmilieu van de stad, mits het invullen van een aanvraagformulier, ter beschikking gesteld door het stadsbestuur en moet aangevuld worden met bijlagen opgesomd in artikel 4.

 

Artikel 7

De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Ninove slechts éénmalig toegekend.

 

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

Het gemeenteraadsbesluit houdende subsidiëring van de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening van 23 april 2009 wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

 

Artikel 9

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

 

Artikel 10

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden aan:

- de provinciegouverneur

- departement LNE, afdeling milieu-integratie en subsidiëringen, centraal aanspreekpunt voor lokale overheden.