GR20140227 punt 17: Mobiliteit - bijsturing stedelijk mobiliteitsplan - goedkeuring participatietraject

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief van 18 april 2007 van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aangaande de evaluatie (met sneltoets) en bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan;

 

Gelet op het nieuwe decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 en de bepalingen betreffende het organiseren van een participatietraject;

 

Overwegende dat de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 20 november 2013 het participatietraject van het mobiliteitsplan van Ninove beschreef en goedkeurde;

 

Overwegende dat het participatietraject moet bijdragen tot een breder draagvlak voor de uiteindelijke beleidsnota van het mobiliteitsplan;

 

Overwegende dat het participatietraject er als volgt uitziet:

Fase 1: verkenningsnota

 1. Bespreking op de GBC
 2. Bespreking op RMC

Fase 2: uitwerkingsnota

 1. Bespreking op GBC
 2. Bespreking college van burgemeester en schepenen
 3. Bespreking met de adviesraden
 4. Via de plaatselijke infokrant zal aan de bevolking kenbaar gemaakt worden dat de stad werkt aan een mobiliteitsplan. De procedure zal in het artikel toegelicht worden.

Fase 3: Mobiliteitsplan (Beleidsplan)

 1. Bespreking op de GBC
 2. Bespreking college van burgemeester en schepenen
 3. Bespreking met de adviesraden
 4. Bespreking op de RMC

Na definitieve goedkeuring zal het mobiliteitsplan online raadpleegbaar zijn;

Gelet op goedgekeurde amendement;

 

Beslist,

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1: Het participatietraject van het Mobiliteitsplan Ninove wordt goedgekeurd:

 

Fase 1: verkenningsnota

 1. Bespreking op de GBC
 2. Bespreking op RMC

Fase 2: uitwerkingsnota

 1. Bespreking op de gemeentelijke begeleidingscommissie
 2. Bespreking college van burgemeester en schepenen
 3. Bespreking met de adviesraden en geïnteresseerde Ninovieters
 4. Via Ninove Info zal aan de bevolking kenbaar gemaakt worden dat de stad werkt aan een mobiliteitsplan. De procedure zal in het artikel toegelicht worden. Elke Ninovieter wordt uitgenodigd op een inspraakvergadering, samen met de adviesraden.

Fase 3: Mobiliteitsplan (Beleidsplan)

 1. Bespreking op de gemeentelijke begeleidingscommissie
 2. Bespreking college van burgemeester en schepenen
 3. Bespreking met de adviesraden en geïnteresseerde Ninovieters
 4. Bespreking op de RMC

Na definitieve goedkeuring zal het mobiliteitsplan online raadpleegbaar zijn.

 

Artikel 2: In fase 2, punt 3 en fase 3, punt 3 worden adviesraden vermeld. De volgende adviesraden worden geraadpleegd:

 1. Mina-raad
 2. Gecoro
 3. Middenstandsraad