GR20140227 punt 15: Mobiliteit - Ninove - opheffing gemeenteraadsbesluiten blauwe zone - Edmond De Deynstraat - Rode Kruisstraat - Paternostergang te Ninove - stadswegen

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van het betalend parkeren het aangewezen is volgende gemeenteraadsbesluiten op te heffen:

-       gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 inzake de invoering van een blauwe zone in de Edmond De Deynstraat en Rode Kruisstraat te Ninove;

-       gemeenteraadsbesluit van 15 december 2011 inzake de invoering van een blauwe zone in de Paternostergang te Ninove;

 

Overwegende dat alles samengebracht werd in 1 aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2008 inzake de invoering van een blauwe zone in de Edmond De Deynstraat en Rode Kruisstraat te Ninove wordt opgeheven.

 

Artikel 2

De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2011 inzake de invoering van een blauwe zone in de Paternostergang te Ninove wordt opgeheven.

 

Artikel 3

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid