GR20140227 punt 14: Openbare werken - aankoop van schuilhuisjes voor autobusgebruikers en fietsenstallingen 2014 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten van de "in house" aanbestedingen;

 

Overwegende dat de rondzendbrief LNE/2007/1 twee belangrijkste voorwaarden bevat wanneer de overheid niet verplicht is om de wetgeving van de overheidsopdrachten toe te passen, met name:

1.de aanbestedende overheid dient toezicht uit te oefenen op de overheid zoals op zijn eigen diensten;

2.en die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht en behoeve van het lichaam of de lichamen die hem beheersen;

 

Overwegende dat jaarlijks door slijtage een aantal nieuwe schuilhuisjes voor autobusgebruikers met bijkomende accommodatie moeten geplaatst worden;

 

Overwegende dat geregeld schuilhuisjes voor autobusgebruikers moeten uitgerust worden met een fietsenstalling om het comfort van reizigers aan niet uitgeruste haltes te verhogen;

 

Overwegende dat de door de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn ter beschikking gestelde halteaccommodatie kan aangekocht worden voor 25 % van de werkelijke prijs en dat het Vlaams gewest en de vervoermaatschappij elk respectievelijk voor 70 % en 5 % tussenkomen in de kosten;

 

Overwegende dat in het budget van de meerjarenplanning voor het jaar 2014 een bedrag van € 20.000 werd ingeschreven onder AR 225.007, BI 021.020 en actie 4/2/4/1;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De jaarlijkse aankoop van gesubsidieerde schuilhuisjes en fietsenstallingen voor autobusgebruikers wordt goedgekeurd voor het maximaal bedrag van € 20.000, hetzij het bedrag dat voor 2014 werd ingeschreven in de meerjarenplanning.

 

Artikel 2

De werken en opdrachten voor de levering van de schuilhuisjes zullen gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.