GR20140227 punt 11: Openbare werken - afkoppelen inlaten Pollarebaan en riolering Pollarestraat met aanleg van fietspaden - project NIV - goedkeuring koopovereenkomsten, terreinbeschrijvingen en vestiging van erfdienstbaarheden

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2008 waarbij de samengevoegde opdracht voor de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove, geraamd op € 1.615.350, btw inclusief, en de aanleg van voetpaden en fietspaden en het oplossen van de wateroverlastproblemen door de afkoppeling van grachten langs de Pollarebaan te Pollare, geraamd op € 485.089, btw inclusief, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de collegebeslissing van 2 oktober 2008 waarbij de opdracht voor het uitwerken van een ontwerp voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove en het oplossen van wateroverlastproblemen en het aanleggen van voetpaden en fietspaden langs de Pollarebaan te Ninove en Pollare werd gegund aan het ingenieursbureau D'Hauwer-Van Der Schueren uit Meerbeke;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 waarbij de overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin in opdracht van de Watergroep (in het kader van RioP) en het ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat te Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij het addendum EOV/NIV 3005 om de werken in het kader van de erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan verder in naam en voor rekening van de stad Ninove te laten uitvoeren in plaats van door de NV Aquafin, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat een aantal grondinnemingen moeten gerealiseerd worden om afkoppelingen van een aantal inlaten van hoger gelegen grachten aan de zuidkant van de Pollarebaan te kunnen realiseren omdat zich in het verleden meerdere malen wateroverlastproblemen voordeden als gevolg van de afstroom van het regenwater van de hoger gelegen akkers;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de ontwerpteksten van koopovereenkomst, de vestiging van erfdienstbaarheden, de terreinbeschrijvingen en de afstand van pacht voor de in de tabel van de grondinnemingen opgenomen percelen werden goedgekeurd evenals de raming van de kostprijs van de grondinnemingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarbij het onteigeningsplan- en de onteigeningstabel van de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat definitief werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 waarbij de dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin voor het voeren van de onderhandelingen voor de grondverwervingen en/of zakelijke rechten te vestigen om het project te realiseren;

 

Gelet op de brief van Aquafin met als bijlage de volgende door de eigenaars en gebruikers ondertekende overeenkomsten:

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Oosterlinck-Muylaert, Nekkersput 65 te 9401 Pollare voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 28,12 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B 1553 m² en 1557 mits de prijs van € 87,52;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 d en sectie B 1553 m²

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Mertens-Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 15,84 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B 1557 l mits de prijs van € 49,30;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 l;

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Vernis-De Duffeleer, Pollarebaan 14 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 12,51 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B, nr. 1557 b² mits de prijs van 38,94;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 b²;

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Vanderhaegen-Lievens, Pollarebaan 16 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 5,05 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B 1557 c² mits de prijs van € 15,72;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 c²;

- koopovereenkomst en vestiging erfdienstbaarheid RWA voor mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 156,95 m² uit het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B 1556/02 a mits de prijs van € 488,51 en voor de vestiging van een erfdienstbaarheid op een breedte van 5 meter en een lengte van 68,3 meter mits een vergoeding van € 680,34;

- afstand van pacht op naam van de heer Paul Van Den Berge, Nederwijk 8 te 9400 Ninove voor het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend onder de 2e afdeling, sectie B nr. 1556/02 a eigendom van mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove met een oppervlakte van ongeveer 156,95 m² mits de prijs van € 130,26;

- terreinbeschrijving voor het perceel kadastraal gekend sectie B 1556/02a eigendom van mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove;

- koopovereenkomst voor de heer Wouter Cosyns, Neuringen 116 A te 9400 Denderwindeke voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer € 1666,81 m² in het perceel gelegen te Pollare, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie B 1556 a, 8e afdeling, sectie A 718 b mits een prijs van € 8.300,75;

- overeenkomst uitwinningschade tussen de heer Wouter Cosyns, Neuringen 116 a te 9400 Denderwindeke, eigenaar van het perceel gelegen te Ninove en kadastraal gekend onder de 2e afdeling, sectie B 1556 a en 8eafdeling, sectie A 718 b, en de stad Ninove voor de koop van een deel van voornoemd perceel met een oppervlakte van ongeveer 1.666,81 m² mits een vergoeding van € 0,83/m² hetzij in totaal € 1.383,45;

- terreinbeschrijving van de percelen sectie B 1556 a en sectie a 718 b eigendom van de heer Wouter Cosyns;

Gelet op de onderhandse verkoopovereenkomst van  29 mei 2013 en het attest van 23 september 2013 waaruit blijkt dat de heer Wouter Cosyns bovengenoemde percelen weiland kadastraal gekend sectie B 1556 a en 718 b kocht en dat de verkoop werd toegestaan en aanvaard tegen de prijs van €4/m²;

 

Overwegende dat derhalve de toegekende prijs/m² aan de heer Wouter Cosyns hoger ligt dan de  prijs vermeld in het schattingsverslag ten bedrage van € 2,5/m² omdat betrokken eigenaar buiten zijn wil om geen nadeel mag ondervinden omdat hij nog geen opbrengsten heeft verkregen uit het aangekochte goed en dat deze aankoop pas heel recent werd uitgevoerd;

 

Overwegende dat in totaal € 8.980,74 zal worden uitbetaald voor het afsluiten van de koopovereenkomsten;

Overwegende dat in totaal € 680,34 als vergoeding voor de vestiging van erfdienstbaarheden zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat € 130,26 als vergoeding voor de afstand van pacht zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat € 1.383,45 als uitwinningschade zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget van de meerjarenplanning 2014-2019, voor het jaar 2014 onder actie 4/3/3/2, BI 034100 en AR 222007 een bedrag van € 40.000 werd ingeschreven;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden, de koopovereenkomsten, de overeenkomsten voor afstand van pacht, de terreinbeschrijvingen en de overeenkomst voor de vergoeding van de uitwinningschade opgemaakt door Aquafin in het kader van de uitvoering van het project Pollarebaan-Pollarestraat worden goedgekeurd als volgt:

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Oosterlinck-Muylaert, Nekkersput 65 te 9401 Pollare voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 28,12 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B 1553 m² en 1557 mits de prijs van € 87,52;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 d en sectie B 1553 m²;

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Mertens- Goossens, Pollarebaan 12 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 15,84 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B 1557 l mits de prijs van € 49,30;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 l;

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Vernis-De Duffeleer, Pollarebaan 14 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 12,51 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B, nr. 1557 b² mits de prijs van 38,94;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 b²;

- koopovereenkomst voor de heer en mevrouw Vanderhaegen-Lievens, Pollarebaan 16 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 5,05 m² in het perceel gelegen te Ninove, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B 1557 c² mits de prijs van € 15,72;

- terreinbeschrijving van het perceel sectie B 1557 c²;

- koopovereenkomst en vestiging erfdienstbaarheid RWA voor mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 156,95 m² uit het perceel gelegen te Ninove en kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie B nr. 1556/02 a mits een prijs van € 488,51 en voor de vestiging van een erfdienstbaarheid op een breedte van 5 meter en een lengte van 68,3 meter mits een vergoeding van € 680,34;

- afstand van pacht op naam van de heer Paul Van Den Berge, Nederwijk 8 te 9400 Ninove voor het perceel gelegen te Ninove en kadastraal gekend onder de 2e afdeling, sectie B nr. 1556/02 a eigendom van mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove met een oppervlakte van ongeveer 156,95 m² mits de prijs van € 130,26;

- terreinbeschrijving voor het perceel kadastraal gekend sectie B 1556/02a eigendom van mevrouw Eduarda Suenaert, Nederwijk 155 te 9400 Ninove;

- koopovereenkomst voor de heer Wouter Cosyns, Neuringen 116 A te 9400 Denderwindeke voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer € 1666,81 m² in het perceel gelegen te Pollare, Pollare en kadastraal gekend als 2e afdeling sectie B 1556 a, 8e afdeling, sectie A 718 b mits een prijs van € 8.300,75;

- overeenkomst uitwinningschade tussen de heer Wouter Cosyns, Neuringen 116 a te 9400 Denderwindeke, eigenaar van het perceel gelegen te Ninove en kadastraal gekend onder de 2e afdeling, sectie B 1556 a en 8eafdeling, sectie A 718 b, en de stad Ninove voor de koop van een deel van voornoemd perceel met een oppervlakte van ongeveer 1.666,81 m² mits een vergoeding van € 0,83/m² hetzij in totaal € 1.383,45;

- terreinbeschrijving van de percelen sectie B 1556 a en sectie a 718 b eigendom van de heer Wouter Cosyns.

 

Artikel 2

Alle goedgekeurde documenten worden voor verdere afhandeling samen met deze beslissing opgestuurd naar Aquafin conform de onderschreven dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van de grondverwervingen en het opmaken van de onteigeningsakten door notaris Edgard Van Oudenhove uit Denderhoutem.