GR20140227 punt 10: Openbare werken - uitbreiding waterleidingsnet in de Meerbekeweg voor aansluiting woning met huisnummer 18, 9400 Ninove

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Watergroep werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van een woning, gelegen Meerbekeweg 18, 9400 Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 waarbij de uitbreiding van bovenvermeld waterleidingsnet niet werd goedgekeurd omdat de woning deel uitmaakt van de volledige "Paraphane site" en er om deze reden duidelijk gesteld werd dat deze site qua nutsleidingen integraal dient aangepakt te worden zodat alle betrokken bedrijven kunnen voorzien worden van water;

 

Gelet op bovenvermelde beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen beslist heeft om deze uitbreiding niet te financieren met de autonome investeringskredieten omdat het waterleidingsnet dient gedimensioneerd te worden voor de watervoorziening van alle bedrijven en dient te voldoen aan de vereisten opgelegd door de brandweer;

 

Gelet op de brief van 10 januari 2014 waarbij de Watergroep om bovenvermelde reden beslist heeft het ontwerp voor de uitbreiding van het waterledingsnet voor de bevoorrading van de woning, gelegen Meerbekeweg 18, 9400 Ninove, over te maken aan de aanvrager, bvba Ninove Real Estate, Guldensporenpark 1a, 9820 Merelbeke;

 

Overwegende dat deze aanpassingswerken voor 100% ten laste vallen van de aanvrager, bvba Ninove Real Estate, en dat wanneer in de toekomst blijkt dat de watertoevoer ontoereikend is om de totale "Paraphane site" te bevoorraden, de kostprijs voor de aanpassing- en uitbreidingswerken integraal zullen aangerekend worden aan de aanvrager;

 

Overwegende dat de Stedelijke Brandweer op 23 januari 2014 gunstig advies heeft verleend voor de uitbreiding van het waterleidingsnet en dit enkel om de woning, gelegen Meerbekeweg 18, 9400 Ninove, te bevoorraden;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van een woning, gelegen Meerbekeweg 18, 9400 Ninove, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De uitbreidingswerken aan het waterleidingsnet zijn volledig ten laste van de aanvrager, bvba Ninove Real Estate, Guldensporenpark 1a, 9820 Merelbeke.

 

Artikel 3

Wanneer in de toekomst blijkt dat de watertoevoer ontoereikend is om de totale "Paraphane site" te bevoorraden, zal de kostprijs voor de aanpassing- en uitbreidingswerken volledig worden aangerekend aan de aanvrager.

 

Artikel 4

Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent en naar de Watergroep, Nederwijk 263, 9400 Ninove.