GR20131219 punt 50: sport - AGB Ninove - evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersovereenkomst 2007-2012

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII – Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 227;

 

Gelet op de statuten van het AGB Ninove, artikel 27, waarin bepaald wordt dat het AGB in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voorlegt aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 maart 2007 waarbij de beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat deze beheersovereenkomst weinig concrete punten aanhaalt en dat deze overeenkomst voor verbetering moet herzien worden in 2014;

 

Gelet op het evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersovereenkomst, toegevoegd in bijlage;

 

Gelet op de nota van 9 december 2013 van de stadsecretaris over het evaluatieverslag;

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich binnen de drie maand uitspreekt over dit evaluatieverslag;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het AGB Ninove.

 

Artikel 2

 

Binnen de drie maand wordt een schriftelijke reactie overgemaakt aan de voorzitter van het AGB Ninove.