GR20131219 punt 47: sport - projectsubsidies - aanpassen reglement

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van gemeentelijke subsidies;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2013 waarbij de meerjarenplanning voor de periode 2014-2019 goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2009 waarbij het subsidiereglement voor organisatoren van sportprojecten van bijzondere aard goedgekeurd werd;

 

Overwegende dat evenementen niet langer kunnen betoelaagd worden via de Vlaamse beleidssubsidie volgens artikel 4 van het uitvoeringsbesluit;

 

Overwegende dat hiertoe het vorige reglement werd herwerkt en dat alle kleine en grotere sportevenementen ook van niet erkende sportverenigingen, zoals vermeld in het lenteakkoord, via hetzelfde reglement zullen worden ondersteund;

 

Overwegende dat de evaluatie van het vorige reglement en het herwerken van het nieuwe reglement werd uitgevoerd met een werkgroep uit de sportraad;

 

Gelet op het gunstig advies van de algemene vergadering van de sportraad op 14 november 2013;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

artikel 1

 

Art. 1:

Met het reglement 'projectsubsidies' wil het stadsbestuur Ninove de organisatoren van sportevenementen en sportprojecten (buiten de reguliere werking) ondersteunen en Ninove als sportieve stad promoten.

 

Art. 2:

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan de organisatoren volgens de criteria opgenomen in artikel 9.

 

Art. 3:

De gemeenteraad vertrouwt de bevoegdheid om subsidies toe te kennen aan de hoofdorganisatoren toe aan het college van burgemeester en schepenen volgens art. 43§1 van het gemeentedecreet.

 

Art. 4:

De subsidiëring wordt geraamd op basis van het aanvraagdossier met financiële prognose.

 

Art. 5:

Voor de projectsubsidie komt een sportorganisatie, die voor de Vlaamse regering onder "topsport" valt of een sportorganisatie die buiten de reguliere werking van de club valt of een massa-sportevenement, die/dat georganiseerd wordt op het grondgebied Ninove in aanmerking (minimum start en aankomst, zonder uitzondering).

 

Sportstages komen niet in aanmerking maar vallen onder het reglement subsidies voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding.

Verenigingen die reeds een ondersteuning voor deze sportorganisatie krijgen via een ander subsidiereglement van de stad Ninove kunnen niet meer betoelaagd worden via dit reglement.

De subsidie mag niet in strijd zijn met eerder genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen.

Indien de organisator geen erkende sportvereniging is of niet aangesloten is bij de sportraad, kan de aanvraag ingediend worden:

 • wanneer het sportinitiatief een ruime uitstraling heeft binnen en buiten groot Ninove
 • wanneer er minimum 100 deelnemers beoogd worden
 • wanneer de fysieke activiteit van de deelnemers het hoofddoel is
 • wanneer het sportinitiatief plaatsvindt op het grondgebied van Ninove (minimum start en aankomst, zonder uitzondering)
 • wanneer een verzekering lichamelijke ongevallen (voor de deelnemers) en burgerlijke aansprakelijkheid (voor de organisatoren) kan voorgelegd worden.

 

Indien twee of meer organisatoren samen een sportevenement organiseren, dient één van hen de subsidieaanvraag in. De aanvrager blijft verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in dit reglement.

 

Art. 6:

De beoefende sporttak staat vermeld op de sporttakkenlijst van bijlage V bij het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding of de sporttak wordt aangeboden door een door BLOSO erkende Vlaamse sportfederatie of erkende Vlaamse organisatie van de sportieve vrijetijdsbesteding.

 

Art. 7:

De initiatiefnemer is hoofdorganisator en dient tenminste tien weken voor het plaatsvinden van het initiatief een schriftelijke aanvraag te richten aan de sportdienst op het daartoe voorziene formulier dat is te verkrijgen op de sportdienst of via de website van de sportraad.

Elke rubriek moet verplicht ingevuld zijn.

Indien de maand juli of augustus binnen deze tien weken valt, wordt de aanvraag vijftien weken voor het plaatsvinden van het initiatief ingediend.

 

Bij deze aanvraag dient te worden gevoegd:

 • Een nauwkeurige omschrijving van het sportief initiatief met vermelding van de potentiële medeorganiserende instanties, de doelgroep, de plaats, de datum en het tijdsverloop;
 • Een gedetailleerd budget met alle inkomsten en uitgaven;
 • Naam, adres en telefoonnummer van een persoon die bevoegd is om namens de organisator informatie te verschaffen, of die bij de beoordeling kan gehoord worden;
 • Het rekeningnummer op naam van de organisator.

 

Art. 8:

Het dagelijks bestuur van de stedelijke sportraad adviseert zo snel mogelijk over het al dan niet subsidiëren van het sportproject en het geraamd bedrag.

 

Art. 9:

Het bedrag van de subsidies wordt vastgelegd als volgt:

 1. Een vast bedrag op basis van kwalitatieve criteria opgedeeld volgens het sportief belang en de uitstraling voor de stad Ninove, dit kan aangetoond worden aan de hand van deelnemerslijsten, draaiboeken, persartikels, facturen, …

 

Indien de organisatie van een sportinitiatief (tornooi, massa-evenement, kampioenschap) tezelfdertijd voor jeugd en volwassenen wordt georganiseerd, telt dit mee als zijnde voor de jeugd wanneer minimum 60% van de deelnemers tot de jeugd behoort (tot en met 18 jaar).

Wanneer minimum 20 deelnemers uit minimum 4 Vlaamse provincies komen, is de organisatie Vlaams.

Wanneer minimum 20 deelnemers uit minimum 7 provincies komen, is de organisatie nationaal. Wanneer minimum 20 deelnemers uit minimum 5 verschillende landen komen, is de organisatie internationaal.

De algemene coördinatie wordt gecommuniceerd bij de info / uitnodiging.

100% van de jury en/of scheidsrechters / trainers moet gediplomeerd zijn om de punten te bekomen voor o.l.v. gediplomeerde jury / scheidsrechters / trainers.

De EHBO-post wordt aangetoond door middel van de factuur of bevestigingsformulier van het rode of Vlaamse kruis.

 

Volwassenen

Internationaal

Officieel nationaal kampioenschap

Nationaal

Officieel Vlaams kampioenschap

Vlaams

Inter- gemeentelijk

Binnen groot Ninove

Organisatie sportinitiatief

16

20

14

16

12

8

8

Draaiboek aanwezig

6

5

5

4

4

4

4

Algemene coördinatie bij 1 persoon

3

2

2

2

2

1

1

O.l.v. gediplomeerde trainers/jury/scheidsrechters

2

2

2

1

1

1

1

EHBO-post aanwezig

1

1

1

1

1

1

1

Meer dan 500 deelnemers

3

3

3

2

2

2

2

Meer dan 100 deelnemers

2

2

2

1

1

1

1

Lid van de sportraad

2

2

2

2

2

2

2

 

Bij het officiële Vlaamse of nationale kampioenschap van de competitieve federatie van de beoefende sporttak worden extra punten toegekend op het niveau van de organisatie.

 

 


Jeugd

Internationaal

+5 landen

Officieel nationaal kampioenschap

Nationaal

+7 provincies

Officieel Vlaams kampioenschap

Vlaams

+4 provincies

Bovenlokaal

+6 gemeenten

Binnen groot Ninove

Organisatie sportinitiatief

20

30

20

20

15

12

12

Draaiboek aanwezig

10

8

8

6

6

6

6

Algemene coördinatie bij 1 persoon

3

3

3

2

2

1

1

O.l.v. gediplomeerde trainers/jury/scheidsrechters

4

4

4

3

3

3

2

EHBO-post aanwezig

2

2

2

1

1

1

1

Meer dan 500 deelnemers

3

3

3

2

2

2

2

Meer dan 100 deelnemers

2

2

2

1

1

1

1

Lid van de sportraad

2

2

2

2

2

2

2

Bij het officiële Vlaamse of nationale kampioenschap van de competitieve federatie van de beoefende sporttak worden extra punten toegekend op het niveau van de organisatie.

 

 1. Een variabel bedrag op basis van de kostenraming dat definitief bepaald wordt na het overmaken van het afrekening dossier.

 

Bewezen kosten

Toegekend subsidiebedrag

? 0,00 EUR en < 500 EUR

  25 EUR

? 500 EUR en < 1000 EUR

  75 EUR

? 1000 EUR en < 1500 EUR

125 EUR

? 1500 EUR en < 2000 EUR

175 EUR

? 2000 EUR en < 2500 EUR

225 EUR

? 2500 EUR

275 EUR

 

Voor deze kosten worden de kosten, aangetoond met officiële facturen, meegerekend uit de volgende limitatieve lijst:

û        Scheidsrechters

û        Huur sportinfrastructuur

û        Kosten voor medische hulppost

û        Huur sportmateriaal

û        Sabam / billijke vergoeding

û        Vergunningen voor de organisatie

û        Vergoeding van lesgevers, vrijwilligers

û        Promotiemateriaal

û        Representatiekosten (medailles, bekers, aandenkens)

 

Art. 10:

Met het oog op de uitbetaling van het subsidiebedrag, verstrekt de organisator binnen de 2 maand na het plaatsvinden van het initiatief de rekening van inkomsten en uitgaven, samen met de nodige financiële bewijsstukken en het verslag van de activiteit, gestaafd met documenten.

De aanvragen zullen afgehandeld worden na het indienen van het afrekeningsdossier en uitbetaald in het jaar volgend op de sportactiviteit.

 

Art.11:

De organisator dient in alle publicaties met betrekking tot het project, zoals publiciteit, uitnodigingen, affiches, programma's, persberichten enz. de (logistieke) ondersteuning door het stadsbestuur Ninove te vermelden en het logo van de stad en de stedelijke sportraad te gebruiken.

Tijdens het sportinitiatief wordt de spandoek van de stad Ninove, te verkrijgen op de sportdienst, uitgehangen.

 

Art. 12:

De sportverenigingen dienen zich bij hun subsidieaanvraag en bij het afleggen van de verantwoording voor de toegekende subsidies te schikken naar het algemeen reglement betreffende de aanvragen en de verantwoording van subsidies dat door de gemeenteraad in toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen zal goedgekeurd worden.

 

Art. 13:

Door een aanvraag tot subsidiëring in te dienen, verklaart de vereniging zich akkoord met het reglement.

 

Art. 14

Indien zich zaken voordoen die niet in dit reglement zijn voorzien, zal het college van burgemeester en schepenen hierin een principebeslissing nemen die ter advies zal worden voorgelegd aan de sportraad. Daarna wordt de gewone procedure verder gevolgd.

 

artikel 2

 

Het reglement voor subsidiëring van sportprojecten van bijzondere aard, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 mei 2009, wordt opgeheven.