GR20131219 punt 45: bib - goedkeuring meerjarig beleidsplan Bibart (2014-2019)

De raad

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43 §2,5°;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 september 2004 houdende goedkeuring van de statuten en toetreding tot de interlokale vereniging BibArt;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het BibArt-beheerscomité dd. 23.9.2013 te Denderleeuw, waarbij het meerjarig beleidsplan van Bibart (2013-2019) werd besproken en door het Bibart-beheerscomité werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het past om dit Bibart-beleidsplan ook aan de gemeenteraden van de Bibart-gemeenten ter goedkeuring voor te leggen;

  

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Enig artikel

 

Het meerjarig beleidsplan (2013-2019) van de Interlokale Vereniging BibArt wordt goedgekeurd.