GR20131219 punt 42: mobiliteit - Okegem - Kouterbaan-Borreweg - aanpassing bestaande verkeerssignalisatie - stadswegen

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat de huidige verkeerssignalisatie voor het eerste gedeelte van de Kouterbaan komende uit Okegem-Dorp en Borreweg te Okegem erg onduidelijk is;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is het gemeenteraadsbesluit van 3 februari 1994 op te heffen en aan te passen;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 16 oktober 2013;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraadsbeslissing van 3 februari 1994 voor de Borreweg te Okegem wordt opgeheven.

 

Artikel 2

 

In de Kouterbaan te Okegem wordt in het eerste gedeelte komende van Okegem-Dorp tot aan het kruispunt met de Borreweg beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

 

Signalisatie:

Begin Kouterbaan te Okegem (kant Okegem-dorp) : aanwijzingsbord F19 met onderbord M4;

Op het kruispunt van de Kouterbaan met de Borreweg: verbodsbord C1 met onderbord M2.

 

Artikel 3

In de Borreweg te Okegem wordt komende van de Kouterbaan rijrichting Fonteinstraat beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

 

Signalisatie:

Aanwijzingsbord F19 met onderbord M4 (kant Kouterbaan)

Verbodsbord C1 met onderbord M2 (kant Fonteinstraat)

 

Artikel 4

 

Dit reglement wordt ter kennisgeving toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.