GR20131219 punt 40: openbare werken - Ninove - uitbreiding waterleidingsnet in Kerkveld tot huis nummer 4 te Denderwindeke - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Watergroep werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet in Kerkveld voor het aansluiten van huis nr 4 te Denderwindeke;

 

Gelet op de brief van 04 oktober 2013 van de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend voor de uitbreiding van het waterleidingsnet in Kerkveld te Denderwindeke geraamd op € 5.387,40;

 

Overwegende dat deze uitbreiding tot doel heeft het huis nr 4 in de Kerkveld te bevoorraden met drinkwater;

 

Gelet op het plan met nummer 20.51.73.-87 van de netuitbreiding;

 

Overwegende dat de netuitbreidingen die niet zijn opgenomen in het jaarlijks investeringsprogramma van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 100 % ten laste zijn van de stad Ninove;

 

Overwegende dat deze uitbreiding evenwel kan gefinancierd worden door middel van de autonome investeringskredieten zoals blijkt uit de brief van 04 oktober 2013 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

 

Overwegende dat het beschikbaar saldo van de autonome investeringskredieten € 126.710,05 bedraagt, rekening houdend met de recentste door de gemeenteraad goedgekeurde uitbreidingen;

 

Overwegende dat aan de Vrijwillige Brandweer Ninove advies werd gevraagd;

 

Gelet op het gunstig advies van 20 november 2013 van de Vrijwillige Brandweer Ninove;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingsnet ten laste van de stad Ninove in Kerkveld voor aansluiten huis nr 4 te Denderwindeke, geraamd op € 5.387,40, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Afschrift van de beslissing zal worden gestuurd naar de Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.