GR20131219 punt 36: ruimtelijke Ordening - advies over het PRUP 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied' - goedkeuring

De raad,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, in voege vanaf 1 september 2009; in het bijzonder artikel 2.2.10.§4 dat bepaalt dat de gemeenteraden van de aangrenzende gemeenten hun advies bezorgen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied', voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Oost-Vlaanderen op 9 oktober 2013; het bevat volgende deelplannen:

  • PRUP Stekene – D6,D7 en D12
  • PRUP Berlare - Zandstraat
  • PRUP Aalst - Achterstraat
  • PRUP Haaltert - Reamerik
  • PRUP Lede - Ledestraat
  • PRUP Sint-Niklaas – Haneweestraat, Riemeersstraat en Kernemelkstraat;

 

Overwegende dit PRUP dat handelt over de herbestemming van zones voor verblijfsrecreatie, waarbij in een eerste prioritaire fase een aantal zones voor verblijfsrecreatie binnen grotere open-ruimte-gehelen worden herbestemd zoals dit voorgesteld is in de algemene visie voor de aanpak van zones voor verblijfsrecreatie in Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op het openbaar onderzoek voor dit PRUP dat loopt van 12 november 2013 tot en met 10 januari 2014;

 

Overwegende dat de stad Ninove door dit PRUP geen rechtstreeks nadeel of hinder ondervindt;

 

Overwegende dat de dienst stedenbouw bijgevolg hierover geen opmerkingen heeft en gunstig advies formuleert;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied'.

 

Artikel 2

 

Dit advies wordt naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, verzonden.