GR20131219 punt 35: openbare werken - realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep - wijziging tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove - goedkeuring wijziging

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2004 waarbij goedkeuring werd verleend aan de overeenkomst tussen de stad Ninove en de Watergroep met betrekking tot het realiseren van rioolaansluitingen met ingang van 1 januari 2005;

 

Overwegende dat in bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing werd beslist dat de Watergroep de werken rechtstreeks aan de klant factureert op basis van de door hem goedgekeurde offerte en opmeting na uitvoering van de werken;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2005, waarbij voor de vanaf het dienstjaar 2005 aangevraagde rioolaansluitingen het volgende billijkheidsprincipe voor aanrekening van de kosten werd goedgekeurd:

a) de particulier betaalt de exacte prijs van de rioolaansluiting tot een bedrag van € 1.250

b) indien de kosten voor de aansluiting meer dan € 1.250 bedragen, betaalt de stad Ninove het gedeelte boven de € 1.250;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2008 waarbij de kosten verbonden aan de uitvoering van een rioolaansluiting voor een appartementsgebouw en/of meergezinswoning met ingang van 28 augustus 2008 integraal worden aangerekend aan de bouwheer;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij goedkeuring werd verleend aan de toetreding van de stad Ninove tot de Watergroep als Riop-vennoot;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2011 waarbij de kosten voor een huisaansluiting op de openbare riolering vanaf 1 januari 2012 door de Watergroep integraal worden aangerekend aan de aanvrager;

 

Gelet op bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing waarbij de aanvrager op eigen initiatief de eventuele meerkost (bedrag boven € 1.250), indien het geen appartementsgebouw en/of meergezinswoning betreft, rechtstreeks kan recupereren bij de stad Ninove door afgifte van een kopie van de factuur en het betalingsbewijs;

 

Overwegende dat sinds 2005 de kostprijs, ten laste van de aanvrager, niet werd gewijzigd en de kostprijs van de grondstoffen, de loonkost en de uitvoeringskost gestegen is tijdens de afgelopen acht jaar, is het noodzakelijk de kostprijs ten laste van de aanvrager aan te passen en te verhogen  tot € 1.750;

 

Overwegende dat binnen het huidige regime de volgende toelagen voor huisaansluitingen op de riolering aan de betrokken aanvragers werden verleend:

 

                           Jaar

 

                     Toelage € 1.250

                           2011

                      € 52.445,17

                           2012

                     € 43.599,30

                          2013 (tot 18/11/2013)

                      € 36.401,58

 

Overwegende dat de stad toch het billijkheidsprincipe, goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 september 2005 wenst te behouden en daarom zal vanaf 1 januari 2014 de volgende werkwijze worden gevolgd:

1. de aanvrager betaalt de totale aansluitingskost aan de Watergroep

2. de stad Ninove verleent een toelage aan de aanvrager voor het aansluitingsbedrag hoger dan € 1.750 en dit op verzoek van de aanvrager en na bewijs van betaling van de aansluitingsfactuur aan de Watergroep;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de toelagen per kwartaal aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring zal worden voorgelegd;

 

Overwegende dat het principe wordt aangehouden dat elke aansluiting op het rioleringsnet door de Watergroep moet worden uitgevoerd na het verkrijgen van een machtiging afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen;

 

Beslist,

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Ivan Vonck, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Ferdi De Ville)

9 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Ilse Malfroot, Michel Carels, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts)

 

 

Artikel 1

 

De kosten voor een huisaansluiting op de openbare riolering worden door de Watergroep integraal aangerekend aan de aanvrager.

 

Artikel 2

De aanvrager kan op eigen initiatief rechtstreeks bij de stad Ninove de eventuele meerkost (bedrag boven € 1.750 van de uitgevoerde huisaansluiting op de openbare riolering recupereren door afgifte van een kopie van de betaalde factuur en betalingsbewijs. Deze regeling is niet van toepassing voor appartementsgebouwen en/of meergezinswoningen.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2005 op te heffen en vanaf 1 januari 2014 de nieuwe regeling, waarbij de stad een tegemoetkoming verleent voor een aansluitingskost hoger dan € 1.750, toe te passen.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen zal per kwartaal de aanvragen voor de uitkering van de toelagen behandelen.