GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg voor het maken van reclame met commerciële doeleind

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 20 december 2012 houdende hernieuwing van de contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame voor een termijn van 6 jaar, eindigend op 31 december 2018;

 

Overwegende dat in artikel 1 van het belastingreglement enkel en alleen en belasting wordt vastgelegd voor het maken van reclame d.m.v. toestellen of voertuigen met luidsprekers;

 

Overwegende dat, om de wildgroei van commerciële reclame op de openbare weg tegen te gaan, het passend is ook andere vormen voor het maken van commerciële reclame op de openbare weg te belasten;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Vanaf 1 januari 2014 wordt het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 houdende een contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

 

Titel:    Contante belasting op het innemen van de openbare weg voor het maken van reclame met commerciële doeleinden

 

Artikel 1

 

Voor een termijn van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018, wordt een belasting geheven op het innemen van de openbare weg voor het maken van reclame met commerciële doeleinden.

 

Artikel 2

 

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald wordt onder de hierna vermelde begrippen en woorden het volgende begrepen:

 

Aanslagjaar: Het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31 december. Evenwel kan de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting op geldige wijze gevestigd worden tot 30 juni van het daarop volgende jaar.

 

Voeren van reclame door personen: Elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten door personen, die zich richten tot het publiek op de openbare weg, o.a. het uitdelen en/of aanbrengen van flyers, folders, kaartjes, stalen van producten (zoals frisdranken, chips en/of andere snacks), e.d. aan voorbijgangers en/of voertuigen. Wordt eveneens als het voeren van reclame beschouwd, de personen die voorbijgangers aanspreken met het oog op het afsluiten van een overeenkomst voor het verkopen van een abonnement, lidmaatschap, e.d.

 

Mobiele reclame met voertuigen: Elke vorm van reclame op een drager die wordt verplaatst op de openbare weg, ongeacht de wijze waarop de verplaatsing wordt gerealiseerd, dus onder meer met behulp van motoren of menselijke kracht.

 

Vaste reclame met voertuigen: Elke vorm van reclame op een stilstaande drager op de openbare weg, o.a. aanhangwagens en voertuigen die langs de openbare weg geparkeerd worden met de bedoeling reclame te voeren.

 

Zelfstandige: Elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouw-, en/of handelsonderneming exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis verricht en/of een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent, inclusief elke zelfstandige helper.

 

Vennootschap: Elke rechtspersoon die een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsonderneming exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis verricht, een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep zelfstandig uitoefent en/of zich met verrichtingen van winstgevende aard of het beheer van roerende en/of onroerende goederen bezighoudt.

 

Artikel 3

 

De belastingplichtige is voor:

 

1° het voeren van reclame door personen

 

de natuurlijke of de rechtspersoon die opdracht geeft om reclame te voeren of voor wie reclame gevoerd wordt of, indien deze niet gekend is, de persoon die als verantwoordelijke uitgever op het drukwerk wordt vermeld

 

2° het voeren van mobiele en/of vaste reclame door middel van voertuigen

 

de natuurlijke of de rechtspersoon die opdracht geeft om reclame te voeren of voor wie reclame gevoerd wordt of, indien deze niet gekend is, de titularis van de nummerplaat van het voertuig en/of aanhangwagen.

 

Indien bij mobiele of vaste reclame door middel van een voertuig reclame wordt gevoerd voor verschillende vennootschappen en/of zelfstandigen is de titularis van de nummerplaat van het voertuig en/of de aanhangwagen belastingplichtig.

 

Artikel 4

 

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 

1° voor het voeren van reclame langs en op de openbare weg:

- € 2,50 per persoon per dag

- € 10 per week

- € 25 per maand

- € 60 per trimester

- € 175 per jaar.

 

2° voor het voeren van reclame op de openbare weg door middel van voertuigen:

- € 6,00 per voertuig per dag

- € 25 per week

- € 60 per maand

- € 150 per trimester

- € 175 per jaar.

 

Bij het gebruik van een luidspreker wordt de belasting verdubbeld.

 

Artikel 5

 

Van de belasting is vrijgesteld:

-          kooplieden waarop de belasting op het leuren op de openbare weg van toepassing is

-          sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen.

 

Artikel 6

 

Er wordt onder geen enkel beding een terugbetaling toegestaan.

 

Artikel 7

 

Elke belastingplichtige moet uiterlijk de werkdag vóór de aanvang van het innemen van de openbare weg voor het maken van commerciële reclame zich aanmelden bij de administratie, voorzien van de voorafgaandelijke schriftelijke toelating, afgeleverd door de burgemeester, overeenkomstig het algemeen politiereglement. Zij moeten de aard van de te voeren reclame langs de openbare weg meedelen, desgevallend het voertuig dat zij wensen te gebruiken bekend maken, evenals de duur waarvoor de toelating wordt gevraagd.

 

Artikel 8

 

De belasting is contant te betalen in handen van de financieel beheerder, die er kwijtschrift van aflevert. Die kwijting dient als betalingsbewijs die op elk verzoek van de politie getoond moet worden.

 

Bij gebreke van betaling wordt de contantbelasting een kohierbelasting

 

Artikel 9

 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt:

  1. 1.  de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. 2.  het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. 3.  of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 10

 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de gouverneur van de provincie worden toegestuurd.